OSMANLI DEVLETİ KURULUŞ VE YÜKSELİŞ DEVRİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI

Bu testimizde osmanlı yükselme dönemi soruları kpss, osmanlı kuruluş ve yükselme dönemi soruları, osmanlı kuruluş dönemi online test, osmanlı kuruluş dönemi test soruları ve cevapları gibi konuları ele alacağız.


1. 1243 Kösedağ Savaşı'nın ardından Anadolu Selçuklular'ı yıkılma sürecine girince Anadolu'da beylikler bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu beyliklerden biri değildir?
A) Germiyanoğulları B) Saltuklar
C) Eretna Devleti D) Karamanoğulları
E) Aydınoğulları

2.Anadolu Selçuklularıyla Moğollar arasında yaşanan Kösedağ Savaşının ardından Anadolu'da bağımsız beylikler kurulmuştur.

Aşağıda bu beylikler ve kuruldukları merkezler eşleştirilmiştir. Bunlardan hangisi yanlış verilmiştir?
A) Menteşeoğulları - Manisa
B) Candaroğulları - Sinop, Kastamonu
C) Dulkadiroğulları - Maraş, Elbistan
D) Ramazanoğulları - Adana
E) Karasioğulları - Çanakkale, Balıkesir

3.Osmanlı Devleti, daha beylik halinde olup kurulma aşamasındayken kısa sürede alışılagel-medik biçimde büyüyüp genişlemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bunun sebepleri arasında değildir?
A) Zayıf durumda olan Bizans'la sınır komşusu olması
B) Anadolu Selçuklu ve diğer beyliklerle iyi geçinmeye çalışmıştır.
C) İlk seferlerini batıya doğru yapmıştır.
D) Moğolların desteğini sağlamışlardır.
E) Ahi Teşkilatı liderlerinden Şeyh Edebali ile akrabalık kurulmuştur.

4. Osmanlı'yı hayatı boyunca 36 padişah idare etmiştir. Kuruluş Devrinde ise 6 padişah bulunmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi Kuruluş Devri padişahlarından değildir?
A) Orhan Gazi B) I. Murat
C) Genç Osman D) I. Beyazid
E) I. Mehmed

5. Osman Gazi Osmanlı Devleti'nin kurucusu olarak kabul edilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde yaşanan gelişmelerden biri değildir?
A) Anadolu Selçukluları ve Moğollarla ile münasebet kurulmuştur.
B) Ahilik Teşkilatı liderlerinden Şeyh Edeba-li'nin kızıyla evlenmiştir.
C) Bizans tekfurlarından Yenişehir, Bilecik, İnegöl, Karacahisar alınmıştır.
D) Osmanlı'nın ilk parası bastırılmıştır.
E) Rumeli'de ilk fetihlere başlanmıştır.

6. Osmanlılar Orhan Gazi döneminde Bursa'nın fethinin ardından başkenti Bursa yapmışlardır. I. Murat döneminde ise Edirne'nin fethiyle başkent Edirne'ye taşınmıştır.

Yukarıdaki bilgiye göre çıkarılabilecek en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osmanlı her fetihten sonra başkentini değiştirmiştir.
B) Osmanlı'daki padişahlar arasında uyurr yoktur.
C) Osmanlı Bursa ve Edirne'yi dini açıdan kut sal kabul ediyordu.
D) Osmanlı bu dönemde batıya yönelik fetihle re çok önem vermiştir.
E) Osmanlılar Moğolların tesirinden kurtulmal istiyorlardı.

7. Aşağıda, Osmanlı'nın Kuruluş Devrinde yaşanan bazı savaşlar ve önemli özellikleri verilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Koyuhisar Savaşı- Osmanlı ile Bizans'ın yaptığı ilk savaş
B) Maltepe Savaşı- iznik ve İzmit fethedilmiştir.
C) Sazlıdere Savaşı- Edirne fethedilmiştir.
D) Sırpsındığı Savaşı- Osmanlı'ya karşı düzenlenen ilk Haçlı ittifakı savaşı
E) I. Kosova Savaşı- Avrupalılar'ın Osmanlı'yı Balkanlardan atma ümidi kalmadı.

8.Balkanlı milletlerin Osmanlı'yı Balkanlardan atma ümidine kapılmasına sebep olarak gösterebiliriz. Bu ümitle Haçlılar Osmanlı'ya I. Kosova Savaşını açmışlardır.

Yukarıdaki boşluğu aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle en iyi biçimde doldurabiliriz?
A) Ploşnik Bozgununu
B) Sazlıdere Savaşını
C) Çirmen Savaşını
D) Niğbolu Savaşını
E) İstanbul'un fethini

9. Osmanlı'nın devlet teşkilatlanması açısından ilk faaliyetler Orhan Gazi döneminde yapılmışsa da I. Murat devrinde bu yolda çok önemli işler yapılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi I. Murat devrinde devlet teşkilatlanmasıyla ilgili yapılan faaliyetlerden değildir?
A) Divan Teşkilatı kuruldu.
B) Veziriazamlık kuruldu.
C) İlk beylikler kuruldu.
D) Tımar sistemi uygulandı.
E) Yeniçeri Ocağı kuruldu.

10. I. Beyazid döneminde Timurla yapılan Ankara Savaşını Osmanlı kaybetmiştir. Bunun neticesi olarak bir çok gelişme meydana gelmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu sonuçlardan biri değildir?
A) Osmanlı Fetret Devrine girmiştir.
B) Osmanlı gücünü ispat etmiştir.
C) Osmanlı'nın batıya ilerleyişi durmuştur.
D) Osmanlı'ya bağlı Anadolu'daki beylikler bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir.
E) İstanbul'un fethi, Bizans'ın yıkılması gecikmiştir.

11. Osmanlı Tarihinde padişahlar bir çok özellikleriyle tanınmaktadır. I. Mehmet'e de Osmanlı'nın II. kurucusu denmektedir.

Çelebi Mehmet'e böyle denmesinin sebebini aşağıdaki seçeneklerden hangisi en iyi açıklar?
A) Gücünü kendinden önceki padişahlardan daha fazla hissettirmesi
B) Moğollar'a karşı koyabilecek kadar güçlü olması
C) Osmanlı'yı Fetret Devrinden dolayı yaşadığı yıkılma tehlikesinden kurtarması.
D) Kardeşleriyle olan taht mücadelesinde başarılı olması
E) Bizans'ı çok büyük bozguna uğratması

12. Aşağıda kuruluş dönemi Osmanlı tarihinde meydana gelen gelişmeler ve önemli özellikleri eşleştirilmiştir. Bunlardan hangileri yanlış olarak verilmiştir?
A) Şeyh Bedrettin isyanı - Osmanlı'da ilk dini nitelikli isyan
B) Edirne Segedin Antlaşması - Haçlılarla imzalanan ilk resmi antlaşma
C) Varna Savaşı - Haçlılar Edirne Segedin Antlaşmasını bozdular.
D) Ankara Savaşı - Moğolların Anadolu Beyliklerini kışkırtması üzerine çıkmıştır.
E) II. Kosova Savaşı - Haçlılar Osmanlılar Balkanlardan çıkaramayacaklarını anlamışlardır.

13. Osmanlı yükseliş Devrine ait 6 padişah bulunmuştur. Aşağıdaki padişahlardan hangisi Yükseliş Devri'nin Padişah'ı değildir?

A) II. Mehmet B) I. Selim
C) II. Beyazid D) I. Süleyman
E) I. Ahmet

14. II. Mehmet döneminde fethedilen istanbul'un fethinin ekonomik, siyasal, dini gibi birçok nedenleri vardır.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu sebeplerden biri değildir?
A) Önemli kara ve deniz ticareti yolları üzerinde bulunması
B) Bizans'ın Osmanlı içinde devamlı karşılık çıkarma girişimleri.
C) Bizans'ın Avrupa'dan Osmanlı aleyhine yardım istemesi.
D) Hz. Muhammed'in (S.A.V.) İstanbul'un fet-hiyle ilgili Hadis-i Şerife mazhar olma isteği.
E) Rusları durdurma isteği.

15. İstanbul'un fethinin hem dünya hem de Türk tarihi açısından önemi çok büyüktür.

Aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un fethinin sonuçlarından değildir?
A) Yeni Çağ'ı kapattı, Yakın Çağ'ı başlattı.
B) Bizans yıkıldı.
C) Osmanlı'nın Anadolu ve Rumeli toprakları birleşti.
D) Osmanlı'nın İslam dünyasındaki saygınlığı artmıştır.
E) Kalelerin, surların yıkılabileceği anlaşıldı,derebeylik rejimi zayıfladı.

16. - Fatih devrinde Hicaz su yollarının temizlen-
mesi konusunda anlaşmazlık yaşanmıştır.
- Karamanoğullarını Osmanlı'nın aleyhine kışkırtmıştır.
- Dulkadiroğulları ve Ramazanoğulları'nı kontrolü altında tutmak istemiştir.
- Kendilerine sığınan Cem Sultan'ı II. Baye-zid'e geri vermemiştir.

Yukarıdaki sorunları Osmanlılara yaşatan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Memlükler B) Eyyubiler
C) Saf evi Devleti D) Avusturya
E) Karakoyunlular

17. Osmanlı yükselme devrinde kendisine ve Müslümanlara zarar veren herhangi bir güce mutlaka doğrudan engel olabilmekteydi.
Halbuki; II. Bayezid, ispanya topraklarında müslümanlara Hiristiyanların yaptığı zulümlere karşı doğrudan müdahale edememiştir. Yalnızca gemilerini gönderip eziyet gören müslümanları ve Yahudileri topraklarımıza yerleştirmiştir.

II. Bayezid'in Hristiyanlara doğrudan müda hale edememesinin sebebi aşağıdakilerdeı hangisidir?
A) Hristiyan birliğinden çekinmesi
B) Cem Sultan Olayı
C) iç isyanlardan çekinmesi
D) iran'ın doğudan saldıracağından çekinmes
E) Askeri masraflardan çekinmesi

18. Osmanlılar yükseliş döneminde genelde batı yönünde ilerlemeye çalışmışlardır. Bu durum, I. Selim devrinde değişmiştir. I. Selim tahtta kaldığı müddetçe seferlerini doğu yönünde yapmıştır.

Yukarıda belirtilen bu durumun sebepleri arasında aşağıdaki seçeneklerden hangisi bulunmaz?
A) İslam birliğini sağlama düşüncesi
B) Şii Safevilerden gelen tacizlere son verme düşüncesi
C) Batıdaki devletlerin güçlenmesi
D) Anadolu'da siyasi birliği tamamen sağlama düşüncesi
E) Memlüklerin ekonomik çıkarlarını elde etme düşüncesi

19. Mohaç Savaşının ardından Osmanlı, Macaristan topraklarına hakim olmuştur. Ancak Avusturya, o topraklarda hak iddia ettiğiden, Osmanlı'ya ait Budin'i işgal etti. Bunun üzerine Osmanlı Budin'i geri almak için sefer düzenledi. Bu seferde Avusturya Osmanlı'nın karşısına çıkmayınca Viyana kuşatılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu kuşatmanın başarısız olma sebeplerinden değildir?
A) Viyana'yı kuşatacaklarını hesaba katmamışlardı.
B) Kuşatma süresince yetecek kadar erzakları bulunmaması.
C) Avusturya ordusunun üstün gelmesi
D) Kuşatmada kullanılacak büyük topların getirilmemesi
E) Kuşatmanın uzaması takdirde kış ayının yaklaştığı.

20. Osmanlı devletinde her padişahın yaşadığı dönem kendi adıyla anılmaktaydı. Fatih devri, Yavuz devri, Kanuni devri gibi. Ancak II. Selim ve III. Murat'ın padişahlık yaptığı döneme So-kullu Devri denmiştir.

Yukarıdaki durumun sebebini aşağıdaki seçeneklerden hangisi en iyi biçimde açıklar?
A) II. Selim ve III. Murat'ın devleti iyi idare edememesi.
B) Sokullu Mehmet Paşa'nın baskı ve Şiddet yolunu seçmesi
C) Sokullu Mehmet Paşa'nın devletin topraklarını kendisinden öncesine oranla 2 katına çıkarması
D) Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa'nın devlete, devrin Padişahlarından daha fazla katkı sağlaması
E) Sokullu'nun Kanal Projesi'ni geliştirmesi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
B A D C E D E A A B C D E E A
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
A B C C D                    

Diğer Tarih Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR