TARİH BİLİMİNE GİRİŞ, İLKÇAĞ MEDENİYETLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI

Bu dersimizde tarih bilimine giriş sorular ygs, ilk çağ uygarlıkları test, ilkçağ uygarlıkları test soruları ve cevapları, tarih bilimine giriş test, tarih bilimine griş klasik sorular gibi konuları ele alacağız.

1. Tarih biliminin kendine özgü bazı özellikleri vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden değildir?
A) Olayların zamanını belirtmesi
B) Olaylar arasında ilişki kurması
C) Olayların yerini belirtmesi
D) Tekrarlanabilir olayları ele alması
E) Olayların analizini yapması

2. Tarihte yaşanan olayların mutlaka bir sebebi aynı zamanda sonucu vardır.
- Savaşlar
- Göçler
- Din
- Ticaret
- Tarım
Yukarıda, insanları ilgilendiren bazı gelişmeler verilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi tarih öncesi dönemlerde insanlar arasındaki kültürel etkileşime daha fazla sebep olmuştur?
A) Savaşlar B) Göçler C) Din D) Ticaret E) Tarım

3. "Tarih başlar'' cümlesinin bilimsel açıdan cevabı aşağıdakilerden hangisidir?
A) ilk İnsanla
B) Ateşin bulunmasıyla
C) Yazının icadıyla
D) Hicret ile
E) Hz. İsa'nın doğumu ile

4. Yukarıdaki bilgiye göre; İnsanların "Maden Devrine" geçmesinin yeni maden işlem-ciliği yapmaya başlamalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Barutun bulunması
B) Ateşin bulunması
C) Yerleşik hayata geçmeleri
D) Para basma ihtiyacı
E) İlkçağ'a geçmeleri

5. Aşağıdakilerden hangisi Cilalıtaş Devrinin özelliklerinden biri değildir?
A) Toplumsal hayata geçiş
B) Üreticiliğin başlaması
C) Hayvanların evcilleştirilmesi
D) Ağaçtan ve kerpiçten evler yapılması
E) Ateşin bulunması

6. Takvim "Güneş yılı" ve "Ay Yılı" esaslı olarak 2 çeşittir.
Aşağıdaki takvimlerden hangisi güneş yılı esasına göre düzenlenmemiştir?
A) Hicri Takvim
B) Miladi Takvim
C) Celali Takvim
D) Rumi Takvim
E) 12 Hayvanlı Türk Takvimi

7. İnsanların ilk anlarından itibaren barınma ihtiyacı olmuştur. Çeşitli zamanlarda çeşitli mekanlarda barınmışlardır.
Yukarıdaki bilgiye göre insanların mağra-larda yaşadıkları ve mağara duvarlarına resimler yaptıkları dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tunç Devri
B) Cilalıtaş Devri
C) Yontmataş Devri
D) Bakır Devri
E) Demir Devri

8. İlkçağ'da Anadolu birçok uygarlığa beşiklik yapmıştır.
Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi bunlardan biri değildir?
A) Hititler B) Asurlar C) Frigler D) Lidyalılar E) Urarturlar

9. İlkçağ'da Mezopotamya'da birçok uygarlık kurulmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu uygarlıklardan biri değildir?
A) Sümerler B) Akadlar C) Babiller D) Mikenler E) Asurlular

10. ilk çağ Medeniyetlerinden bir çoğunda birden fazla medeniyet bulunurken Mısır'da yalnızca bir tane uygarlık vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bunun sebebini en iyi açıklar?
A) Mısırların çok güçlü bir medeniyet olması
B) Etrafındaki uygarlıkların Mısır'a saldırmaya cesaret edememesi
C) Çevresindeki uygarlıkların iç savaşla meşgul olması
D) Mısır'ın etrafının çöller ve denizlerle çevrili olması
E) Kendine komşu olan uygarlıklarla iyi geçinmesi

11. - Kralları Hammurabi Sümerler'den etkilenerel kanun hazırlamıştır.
- Yaptıkları asma bahçeleri dünyanın 7 harika sından biridir.
- Mezopotamya'da kurulmuşlardır.
Yukarıda bahsedilen medeniyet aşağıdaki terden hangisidir?
A) İyonlar B) Frigler C) Çinliler D) Persler E) Babiller

12. - Tarihteki ilk alfabeyi yapmışlardır.
- Latin alfabesinin gelişimine katkıda bulu; muşlardır.
- Deniz koloniciliği ile uğraşmışlardır.
Yukarıda hakkında bilgi verilen Medeniyi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Roma B) Hellen C) Fenikeliler D) Yunanlılar E) Medler

13. iran Medeniyeti 2 farklı uygarlıktan oluşmuştı
Persler aşağıdaki Medeniyetlerden hangi; ni yıkarak o medeniyetin topraklarında k rulmuştur?
A) Medler B) Urarturlar C) Girit
D) Hint E) İonlar

14. Bölgelerine gelen Ariler tarafından oluşturul "KAST" sisteminden dolayı halkı arasında sı farklılıkları oluşmuştur. Bu yüzden tam bir n let olma özelliğini gösterememişlerdir.
Yukarıda bahsedilen medeniyet aşağıda lerden hangisidir?
A) Çin B) Hint C) Mısır
D) iran E) Ege

15. Hellen Medeniyeti, Makedonya Kralı Büyük İskender'in Asya seferi sonunda doğu ve batı kültürünün kaynaşması sonucu oluşmuştur.
Aşağıdaki Medeniyetlerden hangisi Hellen Medeniyetinin oluşmasına katkıda bulunmamıştır?
A) Avrupa
B) Anadolu
C) Çin
D) Mezopotamya
E) Mısır

16. - İlk Çağ'ın en büyük köleci devletidir.
- 12 Levha kanunları meşhurdur.
- Bu kanunlar günümüzde Roma Hukuku'nun temelini oluşturur.
Yukarıda bilgilerde verilen uygarlı aşağıda-kilerden hangisidir?
A) Hellen
B) Mezopotamya
C) Çin
D) Fenikeliler
E) Roma

17. Aşağıdaki Medeniyetlerden hangisi ticareti daha da kolaylaştırmak için tarihte ilk kez parayı icad etmişlerdir?
A) Urarturlar
B) Uygurlar
C) Akadlar
D) Lidyalılar
E) İyonlar

18. Aşağıdaki medeniyetlerden hangisinin Sparta Polis, Atina Polis gibi şehir devletleri vardır?
A) Asurlar B) Yunan C) Orta Asya D) Klistenes E) İbraniler

19. Tarihte tek tanrılı inanca sahip ilk devlettir. - Doğu Akdeniz Medeniyetleri İçindedir.
Yukarıda bahsedilen Medeniyet aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Mısır B) ibraniler C) Sümerler D) Hititler E) Elamlar

20. -Tarihte ilk yazılı antlaşmayı Mısır'la imzalamıştır.
- Tarihte ilk kez tarafsız tarih yazıcılığı örneğini vermiştir.
Yukarıda bahsedilen devlet aşağıdakiler-den hangisidir?
A) Frigler B) Çin C) Persler
D) Hititler E) Akadlar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
D A C B E A C B D D E C A B C
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
E D B B D                    

Diğer Tarih Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR