TÜRK İSLAM TARİHİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI

Bu dersimizde türk islam devletleri online test, türk islam devletleri tst ygs, kpss ilk türk islam devletleri test, türk islam devletleri test soruları ve cevapları gibi konuları ele alacağız.

1. İslam öncesi Arabistan'ın sosyal durumu arasında aşağıdakilerden hangisi görülmez?
A) Sosyal eşitlik
B) Kölecilik
C) Putperestlik
D) Kadına fazla değer verilmiyordu
E) Edebiyat gelişmiştir

2.Hz. Muhammed'e ilk inanan 4 kişi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Hz. Hatice, Hz. Ömer, Hz. Ayşe, Hz. Ali
B) Hz. Ayşe, Hz. Osman, Hz. Talha, Hz. Ali
C) Hz. Hatice, Hz. Ali, Hz. Ebubekir, Hz. Zeyd
D) Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali
E) Hz. Cafer, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin,Hz. Ömer

3.Peygamber Efendimiz 622 yılında Mekke'den Medine'ye kendilerine yapılan zulümler neticesinde Hicret etmiştirlerdir. Peygamber Efendimizle beraber göç edenlere Medineli yerli müslümanlara denir.

Yukarıdaki paragraftaki boşluklara sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru olarak konur?
A) Gazur, Seriyye
B) Ensar, Tabiin
C) Muhacir, Sahabi
D) Muhacir, Ensar
E) Seriyye, Tebe-ı Tabiin

4.- 624'de yapılmıştır.
- Müslümanlar Mekke'de yağmalanan mallarına karşı Mekkelilerin kervanlarının yolunu kesmesi sonucu başlar.
- Müslümanların ilk zaferidir.

Yukarıda bazı özellikleri verilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bedir
B) Uhud
C) Hudeybiye
D) Hayber'in fethi
E) Mekke'nin fethi

5.- 628'de Müslümanlar Hac için Mekke'ye gitmek istemiş ancak Müşrikler kabul etmemiştir.
- Antlaşmaya göre her iki taraf birbirleriyle 10 yıl savaşmayacak.
- Müslümanların o yıl Mekke'ye girmeyecek, gelecek yıl 3 günlüğüne Mekke'ye girebilecek.

İslam tarihinde gerçekleşen, yukarıda özel-lekleri verilen olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hendek Savaşı
B) Hudeybiye Antlaşması
C) Taif Seferi
D) Tebük Seferi
E) Kadiz Savaşı

6.- Kur'an-ı Kerim kitap haline getirilmiş
- Arabistan dışında ilk fetihlere başlanmış

Yukarıdaki bilgiler aşağıda verilen hangi halife döneminde olmuştur?
A) Hz. Ömer B) Hz. Osman
C) Hz.Ebubekir D) Hz. Ali
E) Sultan Baybars

8. - Emevi Devlet'inin yıkılmasının ardından kaçan Emevi hanedanı tarafından ispanya topraklarında kuruldu.
- Avrupa'nın ilim ve kültür merkezi olan Kurtu-ba'yı kurdular.
- Hristiyanların saldırıları sonunda yıkılmasının ardından aynı bölgede Beni Ahmer Devleti kurulmuştur.

Yukarıda, hakkında bazı bilgiler verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Abbasiler B) Fatımiler C) Eyyubiler D) Memlükler E) Endülüs Emevileri

9. I. Emevi topraklarında kurulmuştur.
II. Bağdat'ı hem ilim, kültür merkezi hem de başkent yaptılar.
III. En parlak devrini halife Harun Reşit döneminde yaşamıştır.
IV. Emeviler gibi "Milliyetçilik" politikasını gütmüşlerdir.
V. Türkler bu devlette önemli görevlere gelmiştir.

Yukarıda Abbasiler devleti ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I. B) II. C) lil. D) IV. E) V.

10. I. Bu dönemde Avrupa'da ilk fetihler başlamıştır.
II. Her müslümanı eşit görmüşlerdir.
III. Büyük Selçuklu saldırıları sonunda yıkılmıştır.
IV. İslamın ilk parası bastırılmıştır.
V. İlk İslam polis ve posta teşkilatı kurulmuştur.

Yukarıdaki maddelerden hangileri Emeviler Devleti ile ilgili değildir?

A) Yalnızl B) II. ve III C) III ve IV D) Yalnız IV E) IV ve V

11. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk-İslam devletlerinden değildir?

A) Karahanlılar B) Tolunoğulları
C) Sibirler D) İhşidiler
E) Gazneliler

12. - Tarihte bilinen ilk Türk- islam Devletidir
- Türkçeyi resmi dil olarak kabul etmiştir.
- İlk Türk-İslam sanat eserleri bu dönemde verilmiştir.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki hangi devlete aittir?
A) Büyük Selçuklular
B) Anadolu Selçukluları
C) Osmanlılar
D) Harzemşahlar
E) Karahanlılar

13. Gazneliler devletinin en parlak zamanı Gazne-li Mahmut devrinde yaşanmıştır. Bu dönemde ilk kez "sultan" unvanını kullanmıştır
düzenlediği 17 seferle meşhurdur. Bu sayede Malezya, Endonezya gibi Hint okyanusundj bulunan bazı bölgeler islam'la tanışmışlardır.
Gazneliler hakkında yukarıdaki paragrafü belirtilen boşluğa en uygun, aşağıdaki se çeneklerden hangisi getirilmelidir?
A) Hindistan
B) Moğolistan
C) Filipinler
D) Çeçenistan
E) Kudüs

14. 1040 yılında iki müslüman grup arasında düzenlenen Dandanakan Savaşı neticesinde bir taraf yıkılma sürecine girmişken diğer taraf kurulmuştur.
Kurulan
Karahanlılar
Büyük Selçuklu
Anadolu
Selçukluları
Tolunoğulları
ihşitler
Aşağıdakilerden hangi seçenek yukarıdaki bilgiyi en doğru biçimde açıklar?
Yıkılma Sürcine Giren
A) Moğollar
B) Gazneliler
C) Harzemşahlar
D) Abbasiler
E) Tolunoğulları

15. Büyük Selçuklular zaman içinde islam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmiştir.
Yukarıdaki bilgiyi söyleyebilmemize sebep olan olay aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) İslam Dünyasına baskı kurmuştur.
B) İdarecileri baskı ve şiddet yoluna gitmişlerdir.
C) Abbasi Halifesini Şii Büveyhoğullarının elinden kurtarmıştır.
D) Moğollara karşı islam dünyasını korumuştur.
E) Haçlı seferlerine karşı tek başına mücadele etmiştir.

16. Büyük Selçuklular, Oğuzların Kınık boyundandır. Kurulmadan önce Gaznelilerin egemenliğinde yaşamaktaydılar.
Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklulara ait bir özellik değildir?
A) En geniş sınırlarına Melikşah döneminde kavuşmuştur.
B) Sultan Alparslan devrinde Anadolu'nun kapıları Türkler'e açılmıştır.
C) Anadolu'da ilk beylikler kurulmuştur.
D) Moğollar ilk kez yenilgiye uğratılmıştır.
E) Abbasi halifesi Şii Büveyhoğulları'nın elinden kurtarılmıştır.

17. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk-İsiam Devletlerinde görülen özelliklerden değildir?
A) Sınıf ayrımı ve Kölelik yoktur.
B) Halk yönetime doğrudan katılmaktaydı.
C) Ülke Toprakları bölge ve eyaletlere ayrılıyordu.
D) Ordu Has, İkta ve Eyalet ordusu olarak 3'e ayrılmıştır.
E) Guleman-ı saray ordusu, Hassa ordusununiçinden seçilirdi.

18. Moğollar devletinin kurucusu Cengizhan ölmeden önce topraklar, oğulları arasında yönetim açısından paylaştırmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Cengiz Han'ın ölümünden sonra kurulan devletlerden biri değildir?
A) Altınorda B) Eyyubiler
C) ilhanlılar D) Çağatay Hanlığı
E) Kulibay Hanlığı

19. Türkler Dünyanın birçok bölgesinde devlet kurmuşlardır. Aşağıdaki devletlerden hangisi Mısır'da kurulmamıştır?
A) Harzemşahlar
B) İhşitler (Akşitler)
C) Eyyubiler
D) Memlükler
E) Tolunoğulları

20. - Hindistan'daki en önemli Türk- İslam devleti olmuştur.
- En önemli eserleri Tac-Mahal olmuştur.
-19. yüzyılın ortalarında ingilizlerin ingilizlerin işgalliyle yıkılmıştır.

Yukarıda hakkında bilgi verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şii Büveyhoğulları
B) Sahipata Oğullar
C) Memlükler
D) Babürler
E) Mekke'nin fethi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A C D E A B C E D B C E A B C
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
D B B A D                    

Diğer Tarih Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR