KPSS TÜRKÇE DENEME SINAVI 10


Bu testimizde kpss türkçe deneme, kpss türkçe deneme sınavı, kpss türkçe soruları, kpss türkçe deneme indir, kpss türkçe soruları ve cevapları, kpss türkçe deneme test çöz gibi konuları ele alacağız.

TÜRKÇE DERSİ İLE İLGİLİ DENEME SINAVI -10

 

1) “Seninki kadar güzel bir kalem bende ne arar?” cümlesinde altı çizili sözcüklerin cümleye kattığı anlam, aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A) Yeni alınan telefon ne güne duruyor?

B) Kardeşin onların sokağında ne arıyordu?

C) Bu kadar para ne gezer çocukta?

D) O günden sonra ne aradı ne de sordu, değil mi?

 

2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özelden genele doğru bir anlatım vardır?

A) Petrol ürünlerinden benzine zam geldi.

B) Türk tarihinde, Çanakkale Savaşı’nın yeri önemlidir.

C) Alfabenin yirmi dördüncü harfi t’dir.

D) Çocukluk günlerim ömrümün en güzel dönemidir.

 

3) “Şiir, içimizdeki yaşam kırıntılarının duygularla birleştiği bir müziktir.” cümlesine anlamca en yakın cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şiir, hayatımızdaki önemsiz şeylerin oluşturduğu bir karışımdır.

B) Şiir, hatıralarımızı hislerimizle birleştiren bir sanat eseridir.

C) Şiir şairle okuyucunun buluştuğu ortak bir noktadır.

D) Herkesin hayatında şiir olabilecek duygular vardır.

 

4) “Sözün en güzeli, söyleyenin doğru olarak söylediği, işitenin yararlandığı sözdür.” cümlesinde sözün hangi iki yönü vurgulanmaktadır?

A) Gerçek ve açık olması

B) Mantıklı ve kısa olması

C) Doğru ve faydalı olmalı

D) Akıcı ve anlaşılır olması

 

5)

Bir gün bile anmaz bizi andıklarımız,

Er geç unutur sevgili sandıklarımız.

En sonunda kül olduk bu büyük yangında,

Boşmuş tutuşup kor gibi yandıklarımız.

Dörtlükte dile getirilenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Şikâyet

B) Şaşkınlık

C) Vefasızlık

D) Hayal kırıklığı

 

6) Öğrendiklerini bir saat gibi cebinde taşı, ikide bir saati olduğunu göstermek isteyen insanlar gibi ortaya çıkarma, eğer birisi sana saatini sorarsa söylersin, ama her saat başında, sorulmadan, saat kulesi gibi ötme.

Paragrafta vurgulanmak istenen nedir?

A) Bilgi, yeri geldikçe kullanılmalıdır.

B) Bilgi,insanı toplumda ön plana çıkarır.

C) Öğrenilen bilgiler hayata aktarılmalıdır.

D) İnsanın sahip olduğu en büyük değer bilgidir.

 

7) Sağlam bir dil bilinci ve sevgisi olan bir yazardı. Estetik beğenisinin sağlamlığı diline de yansır; en çetrefilli Fransızca tümceleri anlaşılır ve güzel bir Türkçe ile çevirme becerisini gösterirdi. Yazılarına ve çevirilerine baktığınızda, ne denli sağlam dil duygusuna, kavrayış inceliğine, söyleyiş kıvraklığına ve güzelliğine sahip olduğunu görürdünüz.

Paragraftaki yazar ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A)Anlatımının açık ve anlaşılır olduğu

B) Sözcük seçiminde titiz davrandığı

C) Başarılı çalışmalar yaptığı

D) Eserlerini okur düzeyine göre yazdığı

 

8) Ben dostluğun ve arkadaşlığın bu denli kıvanç verici olduğunu önceleri bilmezdim. Oysa, dostluğu ve arkadaşlığı kitaplardaki kahramanlarla birlikte yaşayarak öğrendim.

Bu parçada “önceleri” sözüyle aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?

A) Kitap okumadığı yıllar

B) Çocukluk ve gençlik yılları

C) Arkadaşlarının az olduğu yıllar

D) Arkadaşlarıyla sorunlarının olduğu yıllar

 

9) İsim tamlamalarında tamlayan ve tamlananın arasına başka sözcükler girebilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım yoktur?

A) Hava şartları yüzünden, sanatçının bugünkü konseri iptal edildi.

B) İnsanların bu konu ile ilgili düşünceleri bizim için değerlidir.

C) Yazarın hikâye kitapları son zamanlarda bir hayli ilgi çekti.

D) Çocuğun gittikçe yükselen başarısı bizi çok sevindiriyordu.

 

10) (1) Onun şiirinin temelini halk türkülerinden alınan öğeler oluşturur.(2)Şiirinde bu öğeler öne çıkar ve lirik bir söyleyişe ulaştırır şairi.(3)Fakat lirizm onun şiirlerinde bir güz güneşi gibidir.(4)Kimi zaman gökyüzü,pırıl pırıl güneş şiirin sırtını ısıtır.

Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde “öğretici şiire” olumsuz bir bakış sezilmektedir?

A) 1.

B) 2.

C) 3.

D) 4.

 

11) (1)Türkçe’nin bulunduğu durum,zannederim hiçbir dilin başına gelmemiştir.(2)Bu,yalnız bugünün konusu değildir.(3)Türkçe geçmişte de yabancı dillerin istilasına uğramıştı,bugün de öyle.(4)Konuşma dili ile yazı dili her millette hemen hemen farklıdır.(5)Fakat bu farklılık hiçbir dilde bizde olduğu gibi aşırı sınırlara dayanmamıştır.

Bu parça iki paragrafa bölünmek istenirse ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?

A) 2.

B) 3.

C) 4.

D) 5.

 

12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu farklı bir öğenin üzerindedir?

A) Sokağı dolduran rüzgâr, açık bir alan bulduğunda şiddetini artırıyordu.

B) Soğuk bir sonbahar ve sonraları boralı bir kış başladı.

C) Artık sokaklarda gölgeler, karanlık, ıslaklık ve yağmur hâkim olmuştu.

D) Daha sonra ise önce birkaç damla, ardından sel gibi bir yağmur boşanırdı.

 

13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiil yoktur?

A) Görevliyi, müdüre şikâyet ettik.

B) Bu yıl soğuk bir kış oldu.

C) Filmi, sonunda izleyiverdim.

D) Söylediklerime kulak kabarttı.

 

14) “Avrupa’dan, Amerika’dan gelen her görüşe ,her modaya,her yeni dans şekline ,her konferansçıya hayran olan insanlar vardır.Eli kalem tutan her adamın yazdığı her şeye hayran olanlar vardır.Her kumaş modası,her ayakkabı biçimine hayran olanlar vardır.Uygarlıkta Avrupa’ya,Amerika’ya gidelim;fakat kültürde,yani dilde,ahlakta,sanatta ve hayat anlayışında hep Türk kalalım.”

Bu paragrafta asıl anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Her insan üstün eserlere hayranlık duyar.

B) Çağdaşlaşmak,kültürel değerlerimize yabancılaşmadan gerçekleştirilmelidir.

C)Kendinden başka her şeye hayran olmak hastalıktır.

D) Hayranlık duymanın ölçüsünü kaçırmamalıyız.

 

15.Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi temel anlamda kullanılmıştır?

A) Pişkin bir insan olduğu her halinden belliydi.

B) Ankara’ya kadar bir köşeye büzülüp kaldım.

C) Bu sözler ,azmimi iyice kamçılamıştı.

D) Daracık ve bozuk kaldırımlardan çamurlu sular akıyor.

 

16.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman kayması yoktur?

A)  Bu hafta kitaptaki bütün testleri bitiriyorum.

B) Dünden beri bu işi bitirmek için çalışıyorum.

C) Doğum günüme en yakın arkadaşlarımı çağırıyorum.

D) Ödevimi bitirirsem bu akşam size geliyorum.

 

17.  Yapılan işten yine özne etkileniyorsa “dönüşlü eylem” ,eylem nesne alabiliyorsa “geçişli çatı” özelliği taşır.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi hem dönüşlü hem geçişlidir?

A) Aradığı kitabı bulmak için bütün dükkanları dolandı

B) Dağın tepesine çıkıp Çukurova’nın Köylerine bakındı.

C) Yaşamı boyunca çocukları için didindi.

D) Beklediği telefon gelince sevindi.

 

18) “Hepsini tek tek aradım; ancak hiçbirini bulamadım.” cümlesinin yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) bağlı

B) birleşik

C) basit

D) sıralı

 

19) Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumludur?

A) Senin ne söylediğini anlamış değilim.

B) İnsan bu kitabı okumaz mı?

C) Ödevlerini niçin zamanında yapmadın?

D) Düşünmedim sonunda böyle olacağını.

 

20) Aşağıdaki cümlelerin hangisi amaç-sonuç cümledir?

A) Sizinle görüşmek için buraya geldim.

B) Annesinin arkasından ağladığı için gözleri şişmişti.

C) Düzenli çalışmadığı için başarılı olamıyor.

D) Çok bağırdığı için sesi kısılmış.

 

21) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir değerlendirme söz konusudur?

A) Zola’dan esinlenen yazar tüm yaratıcılığını kullanmış.

B) Yazar bu kitabını 1954 yılında kaleme almış.

C) Filmin estetik yönünden zayıf olduğunu söyleyip duruyor.

D) Eski Türk Edebiyatı ile ilgili sayısız eleştiri vardır.

 

22)1943’de, Anadolu’nun yoksul bir kasabasında dünyaya gelen yazar, 15 yaşındayken

I                         II                                                      III                                       IV

ailesini dinlemiyerek evinden ayırılıp İstanbul’a gelir.”

V                            VI

cümlesinde geçen altı çizili sözcüklerden hangilerinin yazımı doğrudur?

A) I-V-VI

B) II-IV-V

C) II-III-IV

D) III-V-VI

 

23) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması yoktur?

A) Okulun müdürü, kapıda bekleyen velileri içeri alıyordu.

B) Bölgeye gelen uzmanlar, kazanın nasıl olduğunu inceliyordu.

C) Herkes, sizin yakında başka bir işe geçeceğinizi söylüyor.

D) Birkaç işçi, dışarıda eşyaları arabaya yüklüyordu.

 

24) “Bir sanat eserinin iç dünyasını bize gösterecek olan ,o eserin dış yapısıdır.ir insanın hareketlerine ,yürüyüşüne ,konuşma biçimine    ,alışkanlıklarına ,davranışlarına bakarak,içine girmeye çalıştığımız gibi,bir romanın dışından,dış örgüsünden,organik bir bütün olan biçiminden yola çıkarak romanın iç örgüsünü,ruhunu anlamak gerekir.”

Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) İnsanların hareketlerine,konuşmalarına bakarak iç dünyalarını anlayabiliriz.

B) Romanı anlamak için önce biçimine sonra ruhuna bakarız.

C) Romanda içerik biçimden daha önemlidir.

D) Sanat eserinin iç dünyasını gösterecek olan o eserin dış yapısıdır.

 

25)

Islak kanatlarında bahar taşıyor kuşlar,

Badem çiçeklerine yağmur yağıyordu.

Kedersiz şarkılar söylüyor rüzgâr,

Ümidin pembe eli gökten uzanıyordu.

Dörtlükte aşağıdaki varlıklardan hangisi kişileştirilmiştir?

A) kuşlar

B) yağmur

C) gök

D) rüzgâr

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1-C                                16-B

2-D                                17-A

3-B                                18-A

4-C                                19-B

5-B                                20-A

6-A                                 21-C

7-D                                22-C

8-A                                 23-A

9-C                                24-C

10-C                              25-D

11-C

12-A

13-B

14-B

15-D


Diğer Türkçe Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR