Türkçe Cümlede Anlam test 3

Bu testimizde cümlede anlam test ygs, cümlede anlam test kpss, cümlede anlam test soruları, cümlede anlam test online, cümlede anlam test çöz, cümlede anlam soruları ve cevapları, cümlede anlam soru bankası, cümlede anlam ile ilgili test soruları ve cevapları gibi konuları ele alacağız.

1. I. "Gülerken düşündürme" onun, öykü roman ve oyunlarının çıkış noktasını oluşturan belirgin bir öğedir.
II. Kullandığı teknik, anlatım biçimi ve tema zenginliğiyle son oyununda yeni bir gülmece türünü örneklendiriyor.
III. Daha iyi bir duruma kavuşma isteği, kendi halinden memnun olmama söz konusu olsa bile başkalarına zarar vermekten kaçınma, yapıtlarındaki karakterlerin belirgin özelliğidir.
IV. Sanatçı, eleştirel bakışı, duyarlı gözlemcili-ğiyle son derece önemsiz görünen bir olayı bu yapıtına çıkış noktası olarak seçmiştir?

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde, sanatçının bütün eserlerinde ortak olan noktalardan söz edilmiştir?
A) I. ve II.
B) I. ve III.
C) II. ve III.
D) II ve IV.
E) III. ve IV

2. Kimi yargılar genel bir nitelik taşır. Şu örnekte olduğu gibi: "Dağlık bölgelerin insanları sert yaradılışlı olur." Bu tür yargılar zihnin genel düşünceler üretmesinin ya da özelden genele gidişinin sonucudur.
Aşağıdakilerin hangisi bu parçada belirtilen yargı türüne örnek olamaz?
A) Dünyanın bütün ülkelerinde polisiye romanlar çok satar.
B) Yazarlar yaşlılık dönemlerinde üne kavuşurlar.
C) Üslup, kelimeleri seçme ve kullanma sanatıdır.
D) Davranışları etkilemede iletişim araçlarının büyük payı vardır.
E) Sıcak ülkelerin insanları heyecanlı olur.

3. "Kimi yazılar bilgilendirme amacına yöneliktir. Bu tür yazıların anlıtımında yazar, kendisini olabildiğince gizler. Daha doğrusu nesnel bir tavır takınır; duygularını anlatımına katmaz."
Aşağıdaki cümlelerin hangisi bu parçada belirtilen anlatım özelliğini taşımaktadır?
A) Bu bölgenin bitki örtüsü yönünden zenginliği çok yağış almasına bağlıdır.
B) Karadeniz kıyılarının, insanı etkileyen çarpıcı bir güzelliği vardır.
C) insan, Efes harabelerini dolaşırken yüzyılların öncesinde yaşar gibi olur.
D) Roman, bir köy öğretmenin serüvenini büyük bir ustalıkla yansıtıyor.
E) Gerilimli filmlerden hoşlanması, onun sert yaradılışlı biri olduğunu gösterir.

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlamı belirginleştirmek için karşıt durumlardan yararlanılmıştır?
A) Film o kadar sıkıcı idi ki, sonunu beklemeden televizyonu kapattı.
B) Mademki sözümü dinlemiyorsunuz, ben de bir daha bu konuda isteseniz de konuşmam.
C) Sanki suçlu kendisi değilmiş gibi sakin sakin etrafını süzüyordu.
D) Öğretmenin sorduğu son soruya en çalışkan öğrenci bile cevap veremedi.
E) Dışarısı günlük güneşlik, sımsıcak, halbuki burada paltolarımız bile bizi ısıtmaya yetmiyor.

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlatımı nesnel bir nitelik taşımaktadır?
A) Tiyatro sinemaya göre daha eğlendiricidir.
B) Deniz kenarında yaşamaya doyum olmaz.
C) Güneşin batışını izlemek insana mutluluk verir.
D) Kentlere göç edenlerin sayısı yıldan yıla artmaktadır.
E) Resim sergileri önemli bir sanat etkinliğidir?

6. (I) Genç adamın yüzünde belli belirsiz bir gülümseme ve hafif bir kırmızılık vardı. (II) Bu kırmızılık, herkesin payını dağıtan balıkçının elinde tek balık kalıncaya kadar sürdü. (III) Balıkçının, son balığı da kendisine vermediğini görünce rengi uçtu; gözleri büyüdü. (IV) Yüzündeki gülümseme giderek azaldı ve yok oldu (V) O an, genç adamın öfkesini ve acısını kendi içinde saklayan biri olduğunu anladım.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde "yorumlama'ya yer verilmiştir?
A) I. B) II C) III D) IV. E) V

7. (I) Çeviri bir metinden yola çıkan yazar, oyunu yeniden, oldukça güzel bir biçimde oluşturmuş. (II) Metin, yerel motiflerle yalınlaşırken evrenselliğini de yitirmemiş. (III) Ayrıca oyunun dokusunda yer alan dostluk, fedakârlık bağlılık gibi duygular, inandırıcı ve dengeli bir biçimde verilmiş. (IV) Öte yandan tipler üzerinde yeterince durulmamış; bunlar soluk birer görüntü olarak kalmış. (V) Oyunda, anlatılanların geçtiği yer ve zaman da belirtilmemiş.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazar bir yorum yapmamıştır?
A) I. B) II C) III D) IV. E) V

8. Aşağıdakilerden hangisi, cümleyi söyleyenin duygularını da içermektedir?
A) Ayağında yamalı bir pantolon vardı.
B) Mahallede herkes onu sayar, severdi.
C) Dışarıdan, dalgaların sesi duyuluyordu.
D) Kapıda, üniformalı bir memur duruyordu.
E) O güzelim ovalar giderek çoraklaşıyordu.

9. Aşağıdaki yargılardan hangisi nesnel bir nitelik taşımaktadır?
A) Oyundaki olaylar, üç bin kişilik bir kasabada, bir çiftlikte geçiyor.
B) Üstün bir sanat değeri olan bu yapıt, yıllardır özlemini çektiğimiz, gerçek anlamda bir müzikal
C) Başoyuncu, kendine özgü tekniği ve eşsiz yorum gücüyle bu çok zor rolde ustalığını kanıtlıyor.
D) Oyuncular büyük bir uyum içinde, bütün yeteneklerini kullanarak rollerinin hakkını veriyor.
E) Doktorlar, seyirciyi o günün ortamına götürerek oyunun etkisini büyük ölçüde artırıyor.

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi söyleyenin kişisel düşüncesini içermemektedir?
A) Sanatçılar arasında olağanüstü uyum, onların oda müziğine olan eğilimlerinin bir kanıtıydı.
B) Sanatçılar, iki bölümden oluşan bu yapıtı, yarın da bu salonda seslendirecekler.
C) Bestecinin üslubunu bütün yönleriyle yansıtan bu yapıtı, yepyeni bir yorumla sundular.
D) Bu konserde dinlediğimiz ezgiler, içimizde yepyeni bir yaşama sevinci uyandırdı.
E) Yapıtın ezgilerindeki kıvraklık onu seslendirenlerin katkısıyla dinleyicileri adeta büyülemişti.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir değerlendirme söz konusudur?
A) Romanda anlatılanlar Kurtuluş Savaşı yıllarında geçiyor.
B) Öyküdeki kişilerin dördü kadın, üç erkektir.
C) Romanın sonunda kahramanların hepsi ölüyor.
D) Kitaptaki ilk öykünün konusu köy yaşamıdır.
E) Öykülerin anlatımında bir kuruluk, bir tekdüzelik görülüyor.

12. Aşağıdaki yargıların hangisinde, bir yapıt ya da yazar hem olumlu hem olumsuz yönleriyle ele alınmıştır?
A) Temiz, sağlam, akılcı cümleleri, özentisiz anlatımıyla edebiyatımızda her zaman yaşayacaktır.
B) Sözcüklerin seçiminde kullanımında gösterdiği özen, anlamda duruluğun, yalınlığın sınırını aşıyor.
C) Kitapta öncelikle göze çarpan özellik, şiirsel bir anlatım ve zengin bir sözcük dokusu oluyor.
D) Yazar, toplumun özellikle kötü yanlarını ele alıp yermekten çok bundan duyduğu üzüntüyü belirtiyor.
E) Belirli bir durumu somut ve nesnel bir biçimde yansıtmış, anlatımını hızlandırarak gerilimler ve gevşemeler yaratmıştır.

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir tanımlama yapılmıştır?
A) Nerede insan varsa orada sanat vardır.
B) İnsanoğlu, hep sanata sığınmış ve ondan güç almıştır.
C) Sanat, yüceltici gölgesiyle kendimizi bulmamıza yardım eder.
D) Okumayı öğrenmek, sanatların en güç olanıdır.
E) Sanat, hayatı yüceltme ve daha anlamlı kılma çabasıdır.

14. Aşağıdakilerin hangisi bir "tanım" cümlesidir?
A) Lirik şiir, akıldan çok düş gücüne, düşünceden çok duyguya yaslanır.
B) Lirik şiirde şair, sözcükleri seçerken, onların ses ve görüntü
C) Lirik şiirde, aşkın her türlü görünüşü, bütün yönleriyle dile getirilir.
D) Lirik şiir, duyguların çok etkili ve coşkulu bir biçimde dile getirildiği şiir türüdür.
E) Lirik şiirde yıllar yılı aşk, ölüm, din, gibi belirli temalar işlenmiştir.

15. Aşağıdakilerin hangisi, bir varsayımı ifade etmektedir?
A) O çarşamba günü geziden dönebilir.
B) Diyelim ki bu olay gerçek değildir.
C) İstediğini verir, yeter ki sen çalış.
D) Belki onu sen de tanırsın.
E) Yarın akşam yemeğine onlar da gelebilir.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, "değerlendirme" söz konusudur?
A) Kimi sanatçılar duygularını dile getirmek için kimileri de kusursuz eserler yaratmak için yazarlar.
B) Romancı, gerçekleri düş gücüyle yeniden biçimlendiren kişidir.
C) Bir eserin değerinin, konusundan çok üslubuna bağlı olduğunu her zaman söylerim.
D) Bu romandaki kişilerin birbiriyle ilişkisi üzerine birçok inceleme yapılmıştır.
E) Bu eserde, konu gerçek yaşamdan alınmış, kişiler karakterlerine uygun biçimde konuştu-rulmuştur?

17. (I) Bu şiirlerin tadına varabilmem için, oldukça fazla çaba harcamam gerekti. (II) Bunların bir yanı ne kadar açık ve yalınsa bir yanı da o kadar karmaşık ve yoğun. (III) Bu noktada, sanatçının öyküleriyle benzerlikler görülüyor. (IV) Kitabın sonuna, şiirlerin sezgisel dünyasını ortaya koyacak notların eklenmesi yararlı olabilirdi. (V) Yine de sanatçının şiirlerinden bir demetin Türkçe'ye kazandırılması çok olumlu bir çalışma.

Yukarıdaki parçayı oluşturan cümlelerin hangisinde bir "öneri" söz konusudur?
A) I. B) II. C) III. D) IV E) V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A D B C D E E E A B E B E D B
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
E D                          

Diğer Türkçe Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR