Türkçe Cümlede Anlam test 5

Bu testimizde cümlede anlam test ygs, cümlede anlam test kpss, cümlede anlam test soruları, cümlede anlam test online, cümlede anlam test çöz, cümlede anlam soruları ve cevapları, cümlede anlam soru bankası, cümlede anlam ile ilgili test soruları ve cevapları gibi konuları ele alacağız.

1. "Yunus Emre'den söz ederken şair, büyük sanatçı, bir deha gibi sözcükler kullanırsak, bu bir yorumdur. Yoksa Yunus bir derviştir. Bizim onu, müridleri gibi sevmemiz imkânsızdır. Bizim Yunus'umuz eskisinden çok daha zengin çok daha derindir."

Yukarıda altı çizili cümle ile verilmek istenen, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eski Yunus'la yeni Yunus, çok farklı kişiliktedir.
B) Yunus'a günümüzün anlayışıyla değer ölçüleriyle bir yorum getirilmiştir.
C) Geçmişteki yoksul Yunus, günümüzde zenginleştirilmiştir.
D) Yunus'u geçmişte değil, ancak günümüzde yaşatabiliriz.
E) Yunus'u geçmişte yaşatmak, geçmişin zihniyetine dönüş sayılır.

2. "Ayrıntıya ve gözleme çok düşkün bir yazar ve eleştirmen Poe. Buna sıkı sıkıya bağlı bir başka özelliği de akıl yürütme gücü..."

Parçaya göre aşağıdakilerin hangisi Poe'nin özelliklerinden biri değildir?
A) Gördüklerini yazması
B) Anlatımında nesnel davranması
C) Gördüklerine kendi duygularını katması
D) Her durumu aklın süzgecinden geçirmesi
E) Olayı tüm yönleriyle aktarması

3. "Başkalarının bilgisiyle bilgin olsak bile, ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz." özdeyişindeki anlam aşağıdakilerden hangisiyle çelişir?
A) Bilgili olmak ve akıllı olmak ayrı ayrı şeylerdir.
B) Akılla birleşmeyen bilginin yararı yoktur.
C) Başkalarından öğrensek bile, aklın önemini unutmamalıyız.
D) Sadece bilgili olmak yetmez.
E) Akıllı olmak için başkalarının bilgisine muhtacız.

4. "İnsan bazı şeyleri söylemeyi seçtiği için değil, onları belli bir biçimde söylemeyi seçtiği için yazardır?"
cümlesinde vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sanatta öz çok önemlidir.
B) Sanatta konuyu seçme önemlidir.
C) Sanatta biçimin önemi büyüktür.
D) Edebiyatta söylemek önemlidir.
E) Edebiyatta yazmak önemlidir.

5. "Konuşanlar kalpten çıkarsa kalbe kadar gider; ama dilden çıkarsa kulağı aşmaz."
Bu cümle ile anlatılak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konuşmak bir ihtiyaç ise de dinlemek biı sanattır.
B) Hissederek ve inanarak konuşan insar karşısındakini etkiler.
C) Aşk ve sevgi konusundaki konuşmalar da ha fazla dikkat çeker.
D) İnsan, yerine göre konuşmayı, yerine göre susmayı bilmelidir.
E) Düşünmeden konuşmak karşımızdakine tesir etmediği gibi onu bıraktırır.

6. Günümüzde bilime duyulan ilgi oranında, bilirr diline de ilgi gösterildiğini söylemek güçtür.
Bu cümlede anlatılmak istenen, aşağıdaki lerden hangisine anlamca en yakındır?
A) Çağımızda ne yazık ki bilime gösterilen ilgi bilim diline gösterilmiyor.
B) Artık bilime duyulan ilgi kadar bilim dilin* duyulan ilgi de azalmıştır.
C) Dili geliştirmek sanatçıların görevi olduğı kadar bilim adamlarının da görevidir.
D) Bilim dili yıllarca ihmâl edilmiştir; vakit dahi da geç olmadan bu konuyla ilgili çalışmala rın bir an önce başlatılması gerekir.
E) Bilim adamları dilimizin sağlıklı bir şekildi kullanılması açısından bilim dili konusund; bilinçlendirilmelidir.

7. I. İnsanlarla kitap arasındaki ilişki, sağlam temellere dayandırılmalıdır.
II. Bireyin kitapla ilgisi, toplumu, giderek tüm insanlığı doğru orantıda bağlar.
III. Gençlerini kitapla besleyemeyen ulusların sonu acıdır.
IV. Bir ulusun bireyleri dünyayı tanıyor, görünüyor.
V. Bir ulusun gençlerinin, okumaya karşı ilgileri uyandırılmazsa başıboşluk ve bunun sonucu olan yıkım kaçınılmazdır.

Yukarıda aynı düşüncenin dile getirildiği iki
cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) I - III B) II - III C) III - V
D) IV - V E) I - V

8. Fuat Köprülü'nün işi çok, zamanı azdı. Kitaplarının çoğunda Türk Edebiyatı'nın üzerinden uçakla geçmiştir." diyen biri, neyi anlatmak istemiştir?
A) Çok hızlı bir çalışma yaptığını
B) Eserlerinde ayrıntıya inmediğini
C) Fazla eser yazdığını
D) Gereken özeni göstermediğini
E) Unutkan olduğunu

9. I. İyiyi yapabildiği halde yapmayan insan, suç işlemiş olur.
II. İyi adam olmak için kötülük yapmamak yetmez, iyilik yapmayı da bilmek gerekir.
III. İyi insanlar, toplumsal sorunlar karşısında tarafsız kalamazlar.
IV. İyiye ulaşmak için güçlerini kullanmayan kişiler, kötülüklerden sorumludurlar.
V. İyinin ne olduğunu, kötü karşısındaki durum ve tutuma göre belirlenir.

Bu cümlelerden hangileri, savunulan düşünce bakımından birbirine en yakındır?
A) II. ile V. B) I. ile IV C) IV. ile V. D) II. ile III. E) I. ile V.

10. Montaigne: "Birine yapılan haksızlık bize yöneltilmiş bir tehdittir." diyor.

Bu cümle, aşağıdakilerden hangi cümleye anlamca özdeş olabilir?
A) Bana dokunmayan yılan bin yaşasın.
B) Her koyun kendi bacağından asılır.
C) Ateş düştüğü yeri yakar.
D) Gemisini kurtaran kaptan.
E) Gülme komşuna gelir başına.

11. Haklıyı değil de güçlüyü destekleyen bir toplumsal yapınız varsa, demokrasiniz her zaman tehlikededir.

Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır?
A) Haksızlıklara göz yumulan bir yerde adaletsizlik vardır.
B) Demokrasi güçlü olandan yana değil, haklı olandan yana tavır koyarsa yaşar.
C) Demokrasilerin yaşaması toplumsal yapının niteliğine bağlıdır.
D) Güçlünün değil haklının yanında olunmalıdır.
E) Toplum, haklıdan yana tavır almak üzere yönlendirimelidir.

12. (I.) İnsanlara karşı merhamet hissi ne ise, güzel eserlere karşı sevgi de odur. (II.) Güzel eserler, bizzat güzel oldukları için korunmalıdır. (III.) Her eser sanatkârını gösteren bir aynadır. (IV.) Eskiden kalma güzel eserlerimizi koruyalım ve bu duygumuzu kaybetmeyelim. (V.) Her insanda güzellik duygusu bulunmamakla beraber onun uyanması güzel eserlere ihtiyaç gösterir.

Bu parçada anlamca birbirine en yakın olan iki cümle hangisidir?
A) I. ve V. B) I. ve III. C) II. ve IV. D) III. ve V. E) IV. ve V.

13. (I.) Sait Faik'i, şiirlerinin kompozisyonundan çok, canlı ayrıntı dolu olan üslûbunun dokusunda veya örgüsünde buluruz. (II.) Köprü şiirinde onun dili kullanış biçimi diğer şairlerin-kinden tamamen farklıdır. (III.) Sait Faik, şiirde kelime ve mısra musikisine pek önem vermez. (IV.) Onun şiirlerinde kelimeler varlıkların özelliklerini belirten vasıtalardır. (V.) Romanlarında teknik yönden oldukça ilginç noktalar vardır. (VI.) Sait Faik'in şiir üslubundan dikkat çeken en mühim unsur, sıfat tamlamalarıdır.

Bu parçada, işlenen konuyla ilgisi olmayan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) I B) II. C) III. D) V. E)1 VI.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmıştır?
A) izmir'de yaşadığım yıllar gözümde tütüyor.
B) Problemi ilk önce Ahmet çözdü.
C) Arabayı babam tamire götürdü.
D) Yıl sonu geldiğinde yanınıza geleceğim.
E) İnsan tanıdıklarına hiç böyle davranır mı?

15. "Dünün en güzel şiirlerinin, en büyük yapıtlarının dilleri eskidiği için, bugün okunamadıkları-nı gömüyoruz. Bundan pay biçerek bizim yazdıklarımızın da yarın okunamayacağını anlıyoruz.

Parçada geçen "pay biçmek" sözcük öbeğinin yerine aşağıdakilerden hangisinin kullanılmasına uygun düşmez?
A) Yola çıkarak
B) Ders alarak
C) Örnek alarak
D) Güç alarak
E) Bir sonuca vararak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
B C E C B A C B B E B C D A D

Diğer Türkçe Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR