KPSS Vatandaşlık Deneme Soruları Test 1

Bu testimizde vatandaşlık deneme çöz, kpss vatandaşlık soruları ve cevapları, kpss vatandaşlık soruları test, kpss vatandaşlık deneme sınavı indir gibi konuları ele alacağız.

KPSS Vatandaşlık Soruları

1. insanı, toplumu ve bunlarla ilgili olay ve olguları inceler. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki açıklamanın karşılığıdır?
A) Psikoloji
B) Toplum Bilimleri
C) Toplumsal tarafsızlık
D) Bilgi Felsefesi
E) Eğitim- Öğretim

2. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kontrolün tanımı olabilir?
A) Devlet tarafından ortaya konulan yazılı kuralların tümü.
B) Bireysel etkileşim sonucu oluşan kurallar.
C) Toplumsal normlara uygun davranılmasını sağlamak amacıyla gelişen mekanizma.
D) Toplumsal değerlerin tümü
E) İnsanın geliştirdiği otokontrol

3. Evlilik veya kan bağı ile birbirine bağlı toplumun en küçük yapı taşıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma uyar?
A) Devlet B) Millet C) Norm D) Kimlik E) Aile
4. Aşağıdakilerden hangisi ailenin işlevi değildir?
A) Neslin devamını sağlamak
B) Çocuklara gerekli eğitimi vermek
C) Ekonomik ihtiyaçları karşılamak
D) Asker ve güvenlik elemanı yetiştirmek
E) Üyelerin duygusal (psikolojik) ihtiyaçlarını karşılamak.

5. Gelişmiş toplumlarda aşağıdaki aile türlerinden hangisi görülmektedir?
A) Çekirdek (Küçük) aile
B) Ataerkil aile
C) Geniş aile
D) Büyük aile
E) Anaerkil aile

6. Aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulunun daimi üyesi değildir?
A) Devlet Bakanı
B) İçişleri Bakanı
C) Başbakan
D) Milli Güvenlik Kurulu Sekreteri
E) Dışişleri Bakanı

7. Aşağıdakilerden hangisi TBMM nin görevlerinden biri değildir?
A) Milletlerarası antlaşmaları uygulamak
B) Savaş ilan etmek
C) Kanun yapma, değiştirme, kaldırma
D) Kanun hükmünde kararname çıkarmak
E) Kanunları yayımlamak

8. Bakanlar Kuruluna kim başkanlık eder?
A) Devlet Bakanı
B) Başbakan
C) Dışişleri Bakanı
D) Cumhurbaşkanı
E) İçişleri Bakanı

9. Aşağıdaki kurumlardan hangisi Uluslarara sı antlaşmaları onaylar?
A) Yüksek Akeri Şûra
B) Bakanlar Kurulu
C) TBMM
D) Milli Güvenlik Kurulu
E) Genel Kurmay Başkanlığı

10. Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulunu (MGK) olağanüstü toplantıya çağırabilir?
A) Başbakan
B) Milli Savunma Bakanı
C) Dışişleri Bakanı
D) Cumhurbaşkanı
E) Adalet Bakanı

11. Aşağıdakilerden hangisi, Cumhurbaşkanı'nın yürütme ile ilgili görevi değildir?
A) Askeri Yargıtay üyelerini atamak
B) Milli Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak
C) Bakanları atamak
D) Yasaları onaylamak
E) Başbakanı atamak

12. Anayasaya göre Cumhurbaşkanı aşağıdaki kurallardan hangisine üye seçemez?
A) Yargıtay
B) Danıştay
C) Sayıştay
D) Anayasa Mahkemesi
E) YÖK

13. Anayasada bütçe görüşmelerini yapmak ve kabul etmek aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
A) Başbakan
B) TBMM
C) Cumhurbaşkanı
D) Maliye Bakanı
E) Bakanlar Kurulu

14. Devletin yasama yetkisi aşağıdakilerden hangisi tarafından temsil edilir?
A) Cumhurbaşkanı
B) Başbakan
C) Bakanlar Kurulu
D) Meclis Başkanı
E) TBMM

15. TBMM üye sayısının kaçta kaçıyla toplana bilir?
A) 1/4
B)1/3
C)1/5
D) 4/5
E) 2/4

16. Aşağıdakilerden hangisi hükümetlerin görevlerinden değildir?
A) Üllkenin istikrarını sağlamak
B) Kamu düzenini sağlamak
C) Sosyal hizmetlerin gereklerini yapmak
D) Ekonomek faaliyetlerin tamamını düzenlemek ve uygulamak
E) Ordunun çağdaş olmasını sağlamak

17. Aşağıdakilerden hangisi yaptığı eylemlerden dolayı sorumluluk taşımaz?
A) Milletvekilleri
B) Cumhurbaşkanı
C) Başbakan
D) Meclis başkanı
E) Bakanlar Kurulu üyeleri

18. Üniversite rektörlerini atama yetkisi kime aittir?
A) YÖK
B) ÖSYM
C) Milli Eğitim Bakanlığı
D) Cumhurbaşkanı
E) Başbakan

19. Ülkede sıkıyönetim ilanına aşağıdakilerden hangisi karar verir?
A) Milli Savunma Bakanı
B) Milli Güvenlik Kurulu
C) Başbakan
D) MİT
E) Bakanlar Kurulu

20. Aşağıdakilerden hangisi Milleti meydana getiren unusurlardan değildir?
A) Dil
B) Ekonomi
C) Din
D) Tarih
E) Muhabere

21. Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren çıkarılan Tevhid-i Tedrisat kanunuyla eğitim birliği hangi kurum tarafından yürütülmektedir?
A) YÖK
B) MEB
C) ÖSYM
D) Başbakanlık
E) Meclis Başkanlığı

22. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin özelliklerinden biri değildir?
A) Sürekli ticaretle uğraşmaları
B) Zengin bir tarih ve kültürün olması
C) Bağımsızlığa çok önem vermeleri
D) Milli birlik ve beraberliğin olması
E) Tarihte büyük kahramanlar çıkarmaları.

23. Devletin yasama, yürütme ve yargı erklerini bağımsız bir şekilde işletmesine ne denir?
A) Demokrasi
B) Meşrutiyet
C) iç egemenlik
D) Bağımsızlık
E) Siyaset

24. Aşağıdakilerden hangisi devletin temel unusurlarından biri değildir?
A) Vatan
B) Otorite
C) Halk
D) Muhalefet
E) Egemenlik

25. Aşağıdakilerden hangisi devletin görevlerinden biri değildir?
A) Kamu düzenini korumak
B) Diğer devletlerle ilişki kurmak
C) Din ve vicdan özgürlüğünü sağlamak
D) Ticari kuruluşlarda etkin rol almak
E) Eğitim, sağlık gibi hizmetleri sağlamak

26. Yasama, yürütme ve yargıyı aşağıdakilerden hangisi kullanır?
A) Devlet
B) Hükümet
C) Cumhurbaşkanı
D) Başbakan
E) Genel Kurmay Başkanlığı

27. Demokratik bir ülkede siyasal gücü devlet adına kim kullanır?
A) Cumhurbaşkanı
B) Temsilciler Meclisi
C) Kral
D) TBMM
E) Hükümet

28. Aşağıdakilerden hangisi Meclisin görevlerinden biridir?
A) Başbakanı atar
B) Para basılmasına karar verir
C) Suçluları idam cezasına çarptırır
D) Cumhurbaşkanını denetler
E) Bireylerin haberleşmesini sağlar

29. Yargı yetkisi Türkiye tarafından kabul edilmiş olan İnsan Hakları Manmekesi hangi uluslararası kuruluş içinde yer almaktadır?
A) OPEC
B) İslam Konferansı Teşkilatı
C) Birleşmiş Milletler (BM)
D) Avrupa Konseyi
E) NATO

30. Hukuka aykırı olarak bir kişinin malı ve canına karşı yapılan saldırılara karşı şahsın kendini savunmasına ne ad verilir?
A) Savunma
B) Cebri Saldırı
C) Zor kullanıma
D) illegal savunma
E) Meşru müdafaa

31. Milletvekili seçimlerinde aşağıdakilerden hangisinin uygulanması mümkün değildir?
A) Tercihli oy
B) İki dereceli oy
C) Dar bölge sistemi
D) İki turlu seçim
E) Oy kullanmayanlara ceza uygulaması

32. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Birleşmiş Milletler daimi üyesidir?

A) Brezilya
B) Yunanistan
C) Çin
D) İspanya
E) Türkiye

33. Aşağıdakilerden hangisinin kamu tüzel kişiliği yoktur?
A) Belediyelerq
B) Üniversiteler
C) TRT
D) Bakanlıklar
E) İl Özel idareleri

34. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik haklardan biridir? (1982 Anayasası'na göre)
A) Özel hayatın gizliliği hakkı
B) Din ve vicdan hürriyeti
C) Haberleşme hakkı
D) Sendika Hakkı
E) Seyahat hakkı

35. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan seçimle işbaşına gelmez?
A) Sendika başkanları
B) İl genel meclis üyeleri
C) İl özel idare başkanı
D) Muhtarlar
E) Belediye başkanları

36. Üniversite rektörlerinin teklif edilmesi ve atanması hangi kurumlarca yapılır?
A) Başbakan
B) YÖK + Cumhurbaşkanı
C) ÖSYM
D) MEB
E) Bakanlar Kurulu

37. Yasama ve yürütme kuvvetinin bir elde toplanması hangi yönetimde görülür?
A) Başkanlık sistemi
B) Monarşi
C) Parlementer sistemi
D) Meclis hükümeti
E) Hiçbiri

38. Aşağıdakilerden hangisi egemenlik ile ilgili yanlış bir bilgidir?
A) Egemenlik millete aittir.
B) Egemenlik yetkili organ eliyle kullanılır.
C) Egemenli bir gruba veya kişiye devredilmesi
D) Hiçkimse kaynağını anayasadan almayan bir yetki kullanamaz.
E) Egemenliğin kullanılması bir kişi, grup veya zümreye devredilebilir.

39. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyetinin niteliklerinden biri değildir?
A) Liberalcilik B) Milliyetçilik
C) Laik devlet olma
D) Demokratik olma
E) Sosyal devlet anlayışı

40. Aşağıdakilerden hangisi devletin hukuki fonksiyonlarından biri değildir?
A) Yasama
B) Denetim
C) Yürütme
D) Yargı
E) Hiçbiri

41. Bir Devletle yasa yapma ve bu yasaları değiştirme hakkını kullanan iktidara ne ad verilir?
A) Kurucu fonksiyonu
B) Halk İktidarı
C) Yasama fonksiyonu
D) Kurulmuş iktidar
E) Yürütme fonksiyonu

42. Aşağıdaki terden hangisi yüksek yargı organı değildir?
A) Danıştay
B) Anayasa Mahkemesi
C) Yargıtay
D) Yüksek Askeri Şûra
E) Sayıştay

43. Aşağıdaki durumlardan hangisinde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması durdurulamaz?
A) Savaş anında
B) Seferberlik durumunda
C) Milli bayramlarda
D) Sıkıyönetim hallerinde
E) Olağanüstü durumlarda

44. Aşağıdakilerden hangisi Siyasi hak ve ödevlerdendir?
A) Vatandaşlık hakkı
B) Seçme ve Seçilme hakkı
C) Kamu hizmetlerine girme hakkı
D) Dilekçe hakkı
E) Hepsi

45. Devleti yıpratmak amacıyla yapılan ve yapılması düşünülen her türlü faaliyete karşı tedbir almaktır.
Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Cumhurbaşkanı
B) Milli Güvenlik Stratejisi
C) Bakanlar Kurulu
D) Adalet Bakanlığı
E) Milli Savunma Bakanlığı

46. Milli Güvenliğin sağlanması hangi kurumun görevleri arasındadır?
A) Bakanlar Kurulu
B) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği
C) TBMM
D) Parti Grupları
E) Milli Savunma Bakanlığı

47. Aşağıdakilerden hangisi Türk Silahlı Küvetlerinin görevleri arasında yer almaz?
A) Koruma ve Kollama görevi
B) Huzur ve güvenliği sağlama
C) Okuma Kursları
D) Seferberlik ilan etme
E) Ülkeyi tanıma ve savunma

48. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu savunma sistemleri hangi kuruluş tarafından yapılmaktadır?
A) TÜBİTAK
B) KİT
C) TAI
D) ASELSAN
E) NATO

49. Türkiye aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisine üyedir?
A) NATO
B) BM
C) UNESCO
D) İKÖ
E) Hepsi

50. Türkiye'nin SSCB tehdidine karşı, 1952 yılında üye olduğu Askeri Paktın adı nedir?
A) Balkan Antantı
B) Bağdat Paktı
C) NATO
D) Varşova Paktı
E) Asya- Pasifik Paktı

51. Aşağıdakilerden hangisi karma ekonominin toplumsal amacıdır?
A) Sermayenin bölünmemesi
B) Tüketimin artırılması
C) Üretimin artırılması
D) Sosyal devlet ilkesi
E) Özel teşebbüs

52. Aşağıdaki mallardan hangisi hem üretim hem de tüketim malı olabilecek nitelikte değildir?
A) Benzin
B) Kömür
C) Odun
D) Su
E) Ekmek

53. Bir ülkenin ulusal parasının, yabancı paralar karşısında değer kazanmasını ekonomi ile ilgili hangi kavram tanımlar?
A) Emisyon
B) Revalüasyon
C) Devalüasyon
D) Enflâsyon
E) Deflasyon

54. Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde yüksek enflâsyon nedenlerinden değildir?
A) Yatırımların tasarruftan çok olması
B) Bir kesimini millî gelirden aldığı payın diğerlerinden yüksek olması
C) Değişik nedenlerle karşılıksız para basılması
D) Paradan sıfır atılması
E) işçi ve memura yapılan zamların tüketim mallarına yansıması

55. Ulusal gelirden üretime katılanların aldıkları paylar farklıdır. Buna göre girişimcinin üretim gelirinden aldığı pay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Faiz
B) Rant
C) Kâr
D) Ücret
E) Maaş

56. "Devlet, vatandaşlarının eğitim, sağlık, konut, ulaşım gibi temel gereksinimlerini karşılamakla yükümlüdür." Bu cümlede anlatılan devletin hangi özelliğidir?
A) Lâik devlet olması
B) Hukuk devleti olması
C) Güçler ayrılığı ilkesi
D) Sosyal devlet olması
E) Temsilî demokrasi ilkesi

57. Demokratik toplumlarda yürütme görevi devlet adına hangi organa aittir?
A) Danıştay
B) Bakanlar Kurulu
C) Sayıştay
D) Anayasa Mahkemesi
E) Millet Meclisi

58. Aşağıdakilerden hangisi baskıcı yönetimin özelliğidir?
A) Yönetenlerin yetkilerini sınırlandırmak
B) Halkın yönetime katılmasını sağlamak
C) Demokratik bir yönetim uygulamak
D) Bireylere hak ve özgürlükler tanımak
E) Yetkileri tek elde toplamak

59. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin özelliklerinden değildir?
A) Yasalar önünde herkesin eşit sayılması
B) Yasaların, anayasaya uygun olması
C) Temel hak ve özgürlüklerin güven altında bulunması
D) Vatandaşların asgarî yaşam düzeylerinin sağlanması
E) Devlet idarî mekanizmasının hukuka bağlı kalması

60. Egemenlik milletindir. Millet bu hakkını seçtiği temsilciler aracılığıyla kullanır. Millet Meclisi gerektiği zaman hükümeti denetler.
Aşağıdakilerden hangisi meclisin hükümeti denetleme yollarından değildir?
A) Gensoru
B) Meclis araştırması
C) Genel görüşme
D) Meclis Soruşturması
E) Yargılama

61. Aşağıdakilerden hangisi çekirdek (modern) ailenin özelliklerinden değildir?
A) Eşlerin, erkeğin ailesiyle birlikte oturmaları
B) Aile birliğinin hukukî temele dayanması
C) Akrabalığın anne ve babadan eşit olarak geçmesi
D) Ailede demokratik bir yapının egemen olması
E) Çocukların miras konusunda eşit haklara sahip olmaları

62. Kardeşler, kuzenler, amcalar, teyzeler ve torunlar başlangıçtan itibaren yaşamlarını birlikte geçirirler. Bu ailelerde evlenen çocuklar da aileleriyle birlikte oturur. Bu aile tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anaerkil aile
B) Geniş aile
C) Ataerkil aile
D) Çekirdek aile
E) Modern aile

63. Baba egemenliğine dayalı aile ataerkil aile, anne egemenliğine dayalı aile anaerkil aile, baba ve annenin eşit otoriteye sahip olduğu aile
eşitllikçi aile adını alır. Bu sınıflandırmada esas alınan aşağıdaki-lerden hangisidir?
A) Üye sayısı
B) Eşlerin toplumsal üyeliği
C) Otoritenin dağılımı
D) Soyun belirleniş şekli
E) Eş sayısı

64. Aşağıdakilerden hangisi ailenin özelliklerinden değildir?
A) Toplumla bireyleri birbirine bağlar.
B) Toplumun değerlerini üyelerine aktarır.
C) Üyelerine davranış kurallarını öğretir.
D) Toplumdaki bütün kurumların temelini oluşturur.
E) Her toplumda aileye verilen önem aynıdır.

65. Aşağıdakilerden hangisi bütün aile biçimlerinde rastladığımız ortak özelliktir?
A) Ortak ekonomik faaliyet
B) Anne otoritesi
C) Baba otoritesi
D) Gerçek veya varsayımlı kandaşlık
E) Hukukî temel

66. Aşağıdakilerden hangisi Türk millî eğitiminin genel amaçlarından değildir?
A) Kişilerin düşüncelerini kontrol altında tutmak.
B) Atatürk milliyetçiliğine bağlı bireyler yetiştirmek.
C) Ailesini ve vatanını seven bireyler yetiştirmek.
D) İnsan haklarına saygılı ve sorumluluk sahibi olmayı öğretmek.
E) Bilimsel düşünme gücüne sahip bireyler yetiştirmek.

67. Türk eğitim sisteminin özellikleri olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Türk millî eğitiminin temel yapısı örgün ve yaygın eğitim olarak ikiye ayrılır.
B) Okul öncesi eğitim zorunludur.
C) İlköğretimin süresi 8 yıldır.
D) Eğitim ile ilgili bakanlık Millî Eğitim Bakanlığadır.
E) İlköğretim kız erkek bütün vatandaşlar için zorunludur.

68. Aşağıdakilerden hangisi bireyin sosyal yaşamdan elde ettiği bilgiler arasında değildir?
A) Fizik Öğrenimi
B) Örf ve adetlere uymak
C) Sağlık için spor yapmak
D) Yüzmeyi öğrenmek
E) Bisiklete binmek

69. Renan'a göre "Milliyet bir ruh, manevî bir varlıktır. Bu ruhu, bu manevî varlığı bir geçmişte, öteki şimdiki zamanda iki unsur oluşturur."Renan bu açıklamada milleti oluşturan unsurlardan hangisini vurgulamaktadır?
A) Aynı değerlere, inançlara ve duygulara sahip olma
B) Ortak biyolojik özelliklere sahip bireylerder oluşma
C) Birlikte yaşama arzusu, tarih ve aynı idealleri paylaşma
D) Aynı dili konuşma
E) Aynı toprak parçası üzerinde yaşama

70. "Kişiler herhangi bir ayrıcalığın konusu ya pılmadan yasalarca tanınan hak ve ödevle re sahiptir." Bu ifadede belirtilen demokra si ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Seçim
B) Özgürlük
C) Parlâmento
D) Eşitlik
E) Çoğulculuk

71. Aşağıdakilerden hangisi bir milletin egemen olmasını anlatır?
A) Dış politikada bağımsız olması
B) Belli yasalara göre yönetilmekte olması
C) Sınırları belli bir toprak üzerinde yaşaması
D) Ortak bir dile ve kültürel değerlere sahip olması
E) Yasama, yürütme ve yargı güçlerini elinde bulundurması

72. Anayasamızın hükümlerinden hangisi değiştirilemez?
A) Bayrağın büyüklüğü
B) Yürütme yetkisinin paylaşılması
C) Devletin şekli
D) Milletvekili sayısı
E) Egemenliğin kullanış biçimi

73. Devleti oluşturan zorunlu öğeler hangileridir?
A) Ülke - ulus - bayrak
B) Egemenlik - ulus - bayrak
C) Egemenlik - ulus - sınır
D) Ulus - egemenlik - ülke
E) Ulus - egemenlik - örgüt

74. "Hukukun üstünlüğü" ilkesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Ülkede yüksek yargı organlarının bulunması
B) Yargı sürecinin hızla işlemesi
C) Toplumda hukuk ve insan hakları bilgisinin etkin olması
D) Yargı organlarının ülke yönetimine egemen olması
E) Ülkeyi yönetenlerin gücünü hukuktan alması

75. Aşağıdakilerden hangisi özgürlük kavramını en uygun şekilde tanımlar?
A) Kişilerin istedikleri her şeyi yapabilmesidir
B) Kişinin gücünün yettiği her şeyi yapabilmesidir
C) kişinin, başkalarına zarar vermeden istediğini yapabilmesidir
D) kişinin anayasada belirtilen davranışları yapabilmesidir
E) kişinin devlet tarafından izin verilen şeyleri yapabilmesidir

76. Aşağıdakilerden hangisi demokraside siyasal partilerin gerekliliğini en uygun şekilde anlatır?
A) Katılımın kolay olması
B) Demokratik rekabet sağlanması
C) Aynı siyasal düşüncede olan kişilerin ortak güç oluşturabilmeleri
D) Yönetenlerin denetiminin kolaylaşması
E) Hepsi

77. Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin görevleri arasında yer almaz?
A) Bakanlar Kurulu veya bakanları denetlemek
B) Türkiye'nin de taraf olduğu uluslar arası anlaşmaları onaylamak
C) Kanun hükmünde kararnameler çıkarmak
D) Para basılmasına karar vermek
E) Kanun yapmak, kanunları yenilemek veya kaldırmak

78. "Sosyalleşme; bir bireyin başka kişilerle ilişki kurması sonucunda toplumdaki davranış örneklerini ve değerlerini benimsemesi ve onlara uyum sağlamasıdır."Buna göre sosyalleşme sürecinin ilk başladığı kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aile
B) Eğitim
C) Din
D) Devlet
E) Okul

79. Aşağıdakilerden hangisi "hak" kavramının en uygun tanımıdır?
A) Bir çocuğun annesi tarafından emzirilmesi
B) Birisine ait olan
C) Yargıcın verdiği karar
D) Anayasada tanınan olanaklar
E) Bir memura verilen aylık

80. Aşağıdaki toplumsal normlardan hangisinin yaptırım gücü en azdır?
A) Hukuk kuralları
B) Töreler
C) Moda
D) Gelenekler
E) Ahlâk kuralları
81. Temel hak ve özgürlüklerin kullanılması bazı özel durumlarda kısmen veya tamamen durdurulabilir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumlardan biri değildir?
A) Olağanüstü hâller
B) Seferberlik
C) Genel seçimler
D) Sıkıyönetim
E) savaşlar
82. Ülkemizde cumhurbaşkanın görev süresikaç yıldır?
A) 3
B)5
C)9
D) 7
E) 2

83. Avrupa Parlâmentosu, Birleşmiş Milletler, Avrupa Ekonomik Topluluğu gibi uluslar a-rası kuruluşların ortak amacı nedir?
A) Avrupa ülkeleri arasındaki birleşmeyi sağlamak
B) Az gelişmiş ülkeleri kalkındırmaya çalışmak
C) Ülkeler arasındaki savaşları engellemek, ekonomik ve sosyal yaşamda birliği sağlamak
D) Zayıf devletleri, güçlü devletlerin egemenliğinden kurtarmak
E) ABD egemenliğine karşı Avrupa Birliğini korumak

84. Bir ülkenin coğrafî konumu, büyüklüğü, şekil, arazi yapısı, iklim ve doğal kaynaklarıyla dünya siyasetindeki konumuna ne ad verilir?
A) Jeopolitik konum
B) Jeostratejik konum
C) Coğrafî konum
D) Arkeolojik konum
E) Sosyolojik konum

85. Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlara verilen siyasî hak ve ödevlerden değildir?
A) Türk vatandaşlığı
B) Seçme ve seçilme hakkı
C) Kamu hizmetlerine girme hakkı
D) Dilekçe hakkı
E) Haberleşme hakkı

86. Devletin, hükümetin ve bakanlıkların ildeki temsilcisi, aynı zamanda il özel idaresinin başı ve yürütme organıdır. Tek tek bütün taşra kuruluşlarının genel yönetiminden ve eşgüdümünden sorumludur.Yukarıda sözü edilen il yönetiminin başı kimdir?
A) Kaymakam
B) Vali
C) Bakan
D) Milletvekili
E) Mülkî amir

87. Aşağıdakilerden hangisi denetleme ve danışma kuruluşu değildir?
A) Emekli Sandığı
B) Danıştay
C) Sayıştay
D) Devlet Denetleme Kurulu
E) Millî Güvenlik Kurulu

88. "Nerede toplum varsa orada hukuk vardır." ifadesinde yer alan hukuk sözcüğü neyi ifade eder?
A) Yöneticiler tarafından konan kurallar
B) insan onurunu koruyan kurallar
C) Toplumsal ilişkileri düzenleyen tüm kurallar
D) Uluslar arası ilişkileri düzenleyen kurallar
E) Tüm toplumlar için geçerli olan kurallar

89. Demokrasilerde yasama - yürütme - yargı organlarının yetki ve sorumluluklarının farklı organlarda toplanmasına ne denir?
A) Toplu devlet
B) Kuvvetler ayrılığı
C) Sosyal devlet
D) Federatif devlet
E) Tam bağımsızlık

90. İlkel toplumlarda gelenek, görenek, din gibi kurallar toplumu düzenlerken, çağdaş toplumlarda bu kurallar toplumu tek başına düzenleyecek güce sahip değildir. Bu nedenle bunlar yazılı metinler hâline getirilmiş ve düzeni sağlamak devletin görevi olmuştur.Burada ifade edilen devletin hangi işlevidir?
A) Yaptırım uygulamak
B) Uluslar arası ilişkileri düzenlemek
C) Sosyal güvence sağlamak
D) Fırsat eşitliği sağlamak
E) İç düzeni sağlamak

91. Aşağıdakilerden hangisi devleti oluşturan temel öğelerden değildir?
A) Demokrasi
B) Ülke
C) Halk
D) iktidar
E) Egemenlik

92. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı Anayasamızda hangi haklar arasında yer alır?
A) Siyasî haklar
B) Aynî haklar
C) Düşünce hakkı
D) Sosyal haklar
E) Kişisel haklar

93. Aşağıdaki ilkelerden hangisi Anayasamızda yer almaz?
A) Sosyal devlet
B) Hukuk devleti
C) Lâik devlet
D) Monarşik devlet
E) Demokratik devlet

94. Aşağıdakilerden hangisi Anayasada "Yüksek Mahkemeler" arasında sayılmamıştır?
A) Yargıtay
B) Sayıştay
C) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi
D) Askerî Yargıtay
E) Uyuşmazlık Mahkemesi

95. Aşağıdakilerden hangisi yazılı ve yazısız normların ortak özelliklerinden değildir?
A) Toplumda düzeni sağlar
B) Toplumsal değişmeyi durdurmayı sağlar
C) Toplumdaki bireylerin uyması gerekli olan kurallardır
D) Toplumun sürekli ve kalıcı olmasını sağlar
E) Toplumsal birliği ve bütünlüğü sağlar

96. Bir yönetimin demokratik olabilmesi için ilk yapılması gereken nedir?
A) Yöneticilerin seçimle iş başına gelmesi
B) Cumhurbaşkanının halkın tarafından seçilmesi
C) Siyasal partilerin kurulmasına olanak verilmesi
D) Güçler ayrılığının uygulanması
E) Oy vermeyenlere cezaî yaptırım uygulanması

97. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde kullanılan oy ilkesi değildir?
A) Genel oy ilkesi
B) Eşit oy ilkesi
C) Serbest oy ilkesi
D) Gizli oy ilkesi
E) Vekalet ilkesi

98. Bir seçim çevresinde seçime giren partiler, aldıkları geçerli oyların oranına göre temsilci çıkarırlar. Bu sistemin amacı, her parti ya da gruba siyasal gücü ile orantılı temsil edilme olanağı vermektir.Sözü edilen seçim sistemi hangi tür seçim sistemidir?
A) Tek turlu çoğunluk sistemi
B) İki turlu çoğunluk sistemi
C) Çoğunluk sistemi
D) Nispî temsil sistemi
E) Koalisyon sistemi

99. Anayasa'nın 8. maddesi Yürütme Yetkisi ve görevi düzenlenmiştir.
Bu görev kimlere aittir?
A) Bakanlar Kurulu
B) Başbakan ve Cumhurbaşkanı
C) Bakanlar Kurulu ve Başbakan
D) Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu
E) Cumhurbaşkanı

100.Bir demokraside siyasal iktidarın kimde olacağı nasıl belirlenir?
A) Kur'a çekerek
B) Serbest seçimle
C) ihtilâl ile
D) Askerî darbe ile
E) Güçlü olanın ele geçirmesiyle

CEVAP ANAHTARI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B C E D A D E B C D
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A C B E B D B D E E
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
B A C D D A E B D E
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
B C E A B B E E A E
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
C D C E B A D D E C
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
D E B D C D B E D E
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
A B C E D A B B C D
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
E C D E C E D A B C
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
C D C A E B A C B E
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
A A D E B A E D D B

Diğer Vatandaşlık Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULARVatandaşlık ile ilgili bölümümüzde yayınlanan içerik yayınlanma tarihinden sonra bazı değişmiş veriler içerebilir.Bundan dolayı kariyerdersleri.com olarak sorumluluk almayız.

Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR