KPSS Vatandaşlık ile ilgili Test Soruları

Bu testimizde vatandaşlık deneme çöz, kpss vatandaşlık soruları ve cevapları, kpss vatandaşlık soruları test, kpss vatandaşlık deneme sınavı indir, kpss vatandaşlık test gibi konuları ele alacağız.

ANAYASA, HUKUK, TOPLUMSAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (4) (VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

 

67.  Aşağıdakilerden hangisinin kamu tüzel kişiliği yoktur?  (2001 KMS)

A)  Belediyeler                D)  TRT

B)  Üniversiteler             E)  Bakanlıklar

C)  İl Özel İdareleri

·          Ortak bir amacın sürekli olarak gerçekleşmesini sağlayacak örgütlenmeye sahip kişi veya mal topluluklarına, birleşen kişiler veya malı tahsis edenlerden bağımsız olarak tanınan kişiliğe tüzel kişilik denilir. Tüzel kişiliğin oluşabilmesi için hukukî açıdan örgütlenmiş, sürekli ve değişmeyen bir amaca yönelik  ve topluluğu oluşturan kişilerden bağımsız olmak gereklidir. Tüzel kişilik devlet tarafından oluşturulmuşsa buna kamu tüzel kişiliği denilir. Buna göre, illerde sorunlara çözüm bulmak amacıyla valinin başkanlığında oluşturulan İl Özel İdaresinin doğrudan bir kamu tüzel kişiliği yoktur. Çünkü, İl Özel İdaresi topluluğu oluşturan kişilerden bağımsız değildir.

 

68. Cumhurbaşkanlığına bağlı “Devlet Denetleme Kurulu” tüm kamu kurum            ve kuruluşlarında,  meslek kuruluşlarında her türlü inceleme, araştırma ve        denetleme yapabilir.  Ancak,  bazı kuruluşlar Devlet Denetleme            Kurulu’nun görev alanının dışında kalır ve denetleme yapamazlar.

(2002 KPSS)

Aşağıdakilerden hangisi bu kurumlardandır?

A)  YÖK                                                        C)  Belediyeler                                     E)  Yargı organları

B)  Bakanlıklar                            D)  İşçi ve meslek kuruluşları

·          1982 Anayasası ile kurulan ve doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı olan, başkan ve üyeleri Cumhurbaşkanınca seçilen Devlet Denetleme Kurulu, Silahlı Kuvvetler ve Yargı organları dışındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, kamu kurumu niteliğinde olan meslek ile işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, derneklerde her türlü  denetleme yapma yetkisine sahiptir.

 

69. Türkiye Cumhuriyetinde  halk,  yöneticilerini  aşağıdaki yollardan                      hangisiyle belirler?   (2003 KPSS)

A)  Halk oylaması                  C)  Seçim                                                                                                E)  Gensoru

B)  Güven oylaması          D)  İki dereceli seçim

·          İki dereceli seçim sistemi, Türkiye’de 1946’ya kadar uygulanmıştır. 1946 seçimlerine ilk kez birden çok siyasî parti katılmış ve yine ilk kez  tek dereceli seçim sistemi uygulanmıştır. Günümüzde de seçimler tek turludur. Yani halk milletvekilini doğrudan meclise göndermektedir.

 

70. 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi, sosyal ve ekonomik haklar bölümünde yer almıştır?   (2003 KPSS)

A)  Özel hayatın gizliliği hakkı

B)  Sendika hakkı

C)  Din ve vicdan hürriyeti

D)  Haberleşme hakkı

E)  Seyahat hakkı

·          1982 Anayasası’nda, özel hayatın gizliliği, din ve vicdan özgürlüğü, haberleşme, seyahat etme hakları kişisel haklardır. Dolayısıyla, bu haklar, Anayasanın Kişi Hakları ve Ödevleri bölümünde yer almıştır. Sendika hakkı ise, ekonomik açıdan birden çok kişiyi ilgilendirdiğinden Anayasa’nın Sosyal ve Ekonomik Haklar bölümünde yer almıştır.

 

71.  Aşağıdaki ülkelerden hangisi dünyanın en gelişmiş ve zengin 8 ülkesinin oluşturduğu birlik içinde yer alır?  (2003 KPSS)

A)  Rusya                                                     D)  Belçika

B)  Macaristan             E)   İsviçre

C)  Hollanda

·          Dünyanın en gelişmiş zengin ülkeleri tarafından oluşturulmuş olan birlik içinde yer alan ülkeler şunlardır: ABD, İngiltere, Fransa,  Almanya, Japonya, Kanada, İtalya, Rusya. Bunlara “G8” de denilir

 

72.Aşağıdakilerden hangisi halkoyuna sunulması gereken kanunlar arasında yer alır? (2005 KPSS)

A)    Bütçe Kanunu

B)    Yeni bakanlıkların kurulması hakkındaki kanun

C)    Türkiye’nin milletlerarası kuruluşlara üye olmasına yönelik kanunlar

D)    Anayasa’yı değiştiren ve TBMM’de 3/5-2/3 arasında bir çoğunlukla kabul edilen kanunlar

E)    Temel Hak ve Hürriyetlere ilişkin milletlerarası antlaşmaların onaylanması hakkındaki kanunlar

·          Anayasanın değiştirilmesi,TBMM üye tam sayısının en az üçte biri tarafından yazıyla teklif edilebilir. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurul’da iki kez görüşülür. Değiştirme teklifinin kabûlü, üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyuyla mümkündür. Cumhurbaşkanı,  anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları, bir kez daha görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönderebilir. Meclis, geri gönderilen kanunu, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile aynen kabûl ederse, Cumhurbaşkanı bu kanunu halk oyuna sunabilir. Üye tam sayısının beşte üçü ile veya üçte ikisinden az oyla kabûl edilen anayasa değişikliği hakkındaki kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclis’e iade edilmediği takdirde, halk oyuna sunulmak üzere Resmî Gazete’de yayınlanır.

 

73.  Aşağıdakilerden hangisi Türk parlamenter sisteminin özelliği değildir?

(2005 KPSS)

A)    Cumhurbaşkanının gerektiğinde meclis seçimlerini yenileme kararı alması

B)    Halkın meclisi doğrudan seçmesi

C)    Seçimlerin iki turlu olması

D)    550 milletvekilinden oluşması

E)    Siyasî parti gruplarının 20 kişiden oluşması

·          İki dereceli seçim sistemi, Türkiye’de 1946’ya kadar uygulanmıştır. 1946 seçimlerine ilk kez birden çok siyasî parti katılmış ve yine ilk kez tek dereceli seçim sistemi uygulanmıştır. Günümüzde de seçimler tek turludur.

 

74.  IMF ile görüşmelerde muhatap hangi kurumdur?  (2005 KPSS)

A)    Maliye Bakanlığ                                  D)  Dış Ticaret Müsteşarlığı

B)    Hazine Müsteşarlığı                           E)  Devlet Planlama Teşkilatı

C)    Merkez Bankası

 

75.  Türkiye Tarafından tanınan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hangi örgüt içinde yer alır?         (2005 KPSS)

A)    Nato

B)    Birleşmiş Milletler

C)    Avrupa Birliği

D)    Batı Avrupa Birliği

E)    Avrupa Konseyi

·          1949’da 10 Batı Avrupa ülkesinin katılımıyla Avrupa Konseyi kurulmuştur. Türkiye aynı yıl başvurmuş, 1950’de katılmıştır. 1954’te Avrupa İnsan Hakları Komisyonu oluşturularak, insan haklarının uluslar arası düzeyde korunması için çalışmalara başlanmıştır. Çalışmaların sonucu olarak, 1959’da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kurulmuştur. Türkiye, 1989’da AİHM kararlarına uymayı kabûl ederek mahkemenin yargı yetkisini tanımıştır. 1998’de Avrupa Konseyi’nin bir organı olarak bu günkü halini almıştır.

 

76.

I.      Birleşmiş Milletler

II.     Batı Avrupa Birliği

III.    İslam Kalkınma Bankası

IV.   Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı

Türkiye, yukarıdakilerin hangisinin kurucu üyesidir? (2005 KPSS)

A)    I-III                                                         C)  Yalnız III                         E)  II-III-IV

B)    Yalnız IV                                                D) I-II-III

·          KEİ: Karadeniz Ekonomik İş Birliği Teşkilatı. Türkiye’nin   öncülüğüyle İstanbul’da Türkiye, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Yunanistan’ın katılımı ile 1992’de imzalanan antlaşmayla kurulmuştur

 

77.  1982 Anayasası’na göre, aşağıdaki durumların hangisinde milletvekilliği, TBMM genel Kurulu’nun kararına gerek kalmadan, bu durumun TBMM Genel Kurulu’na bildirilmesi üzerine, kendiliğinden düşer? (2005 KPSS)

A)    Bir milletvekilinin 1 aya içerisinde 5 birleşime katılmaması

B)    Milletvekilin milletvekilliği ile bağdaşmayan bir işle iştigal etmesi

C)    Milletvekilinin parti değiştirmesi

D)    Milletvekilinin kesin  hüküm giymesi

E)    Milletvekilinin istifası

·          Milletvekilinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma haline düşmesi, bu konudaki mahkeme kararının Genel Kurul’a bildirilmesiyle olur. Genel Kurul’da milletvekilinin durumu görüşülmez ve üyelik kendiliğinden düşer.

·          İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu TBMM Başkanlık Divanı tarafından saptandıktan sonra, TBMM Genel Kurulu’nca kararlaştırılır.

·          Milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar eden  milletvekilinin üyeliğinin düşmesine yetkili komisyonun bu durumu tespit eden raporu üzerine Genel Kurul gizli oyla karar verir.

·          Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam beş birleşim günü katılmayan milletvekilinin üyeliğinin düşmesine genel Kurul tarafından üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyuyla karar verilir.

·          Partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olduğu Anayasa Mahkemesi’nin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararında belirtilen milletvekilinin milletvekilliği, bu kararın Resmî Gazete’de gerekçeli olarak yayınlandığı tarihte sona erer. TBMM Başkanlığı bu kararın gereğini derhal yerine getirip Genel Kurul’a bilgi sunar.

 

78.

I.      Başbakan

II.     Bakanlar

III.    TBMM Başkanlık Divanı Üyeleri

IV.   Bakanlıkların müsteşar ve müsteşar yardımcıları

V.    Sayıştay Başkan ve üyeleri

Anayasa Mahkemesi yukarıdakilerden hangilerini yüce divan sıfatıyla    yargılar? (2005 KPSS)

A)    I-II                           B)            I-II-III                      C)            IV-V                         D)            I-II-V                       E)            I-II-III-IV-V

·          Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu üyeleri,  Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi başkan ve üyelerini, başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcı vekilini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar; kararları kesindir.

 

79.  Meclis'in aşağıdaki yetkilerinden hangisi 2004 yılında kaldırılmıştır? (2005 KPSS)

A)    Para basma

B)    Savaş ilanına karar verme

C)    Mahkemeler tarafından verilen kesin ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar verme

D)    Uluslarası antlaşmaları uygun bulma

E)    Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek

 

80. Siyasi partilerle ilgili aşağıdakilerden bilgilerden hangisi doğrudur? (2005 KPSS)

A)    Siyasi partilere katılma yaşı 30'dur.

B)    Siyasi partiler devletten hiç bir ad altında mali yardım alamaz.

C)    Yüksek öğretim elemanlarının siyasi partilere üye olabilmeleri ancak kanunla düzenlenebilir.

D)    Devlet memurları  siyasi partilere katılabilirler.

E)    Siyasî partiler izin alınarak kurulurlar..

·          “18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halk oylamasına katılma, siyasî parti üyesi olma hakkına sahiptir. Siyasî partiler önceden izin almadan kurulurlar.

·          Silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askerî öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar. Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde oy kullanılması ve oyların-sayım dökümünde gereken tedbirleri Yüksek seçim Kurlu belirler ve görevli hakimin yerinde yönetim-denetimiyle yapılır.

·          Hakimler ve savcılar, Sayıştay dahil yüksek yargı organları mensupları, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri, yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, Silahlı Kuvvetler mensupları ile yüksek öğretim öncesi öğrencileri siyasî partilere üye olamazlar. Yüksek öğretim öğrencilerinin siyasî partilere üye olabilmelerine ilişkin esaslar kanunla düzenlenir.

·          Yüksek öğretim elemanlarının siyasî partilere üye olmaları ancak kanunla düzenlenebilir.  Kanun, bu elemanların, siyasî partilerin merkez organları dışında kalan parti görevi almalarına cevaz veremez ve parti üyesi yüksek öğretim elemanlarının yüksek öğretim kurumlarında uyacakları esasları belirler.

·          Siyasî partilere, devlet, yeterli düzeyde ve hakça malî yardım yapar. Partilere yapılacak yardımın, alacakları üye aidatının ve bağışların tâbi olduğu esaslar kanunla düzenlenir.”

 

CEVAP ANAHTARI

67.C  68.E  69.C  70.B  71.A  72.D  73.C  74.B  75.E

76.B  77.D  78.D  79.C  80.C


Diğer Vatandaşlık Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULARVatandaşlık ile ilgili bölümümüzde yayınlanan içerik yayınlanma tarihinden sonra bazı değişmiş veriler içerebilir.Bundan dolayı kariyerdersleri.com olarak sorumluluk almayız.

Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR