KPSS Vatandaşlık Soruları Test 2

Bu testimizde vatandaşlık deneme çöz, kpss vatandaşlık soruları ve cevapları, kpss vatandaşlık soruları test, kpss vatandaşlık deneme sınavı indir, kpss vatandaşlık test gibi konuları ele alacağız.

ANAYASA, HUKUK, TOPLUMSAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2) (VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

 

25.  Aşağıdakilerden hangisi kamu iktisadi kuruluşlarının özelliklerinden biri       olamaz?

A)  Sayıştay denetimine tâbi olmaları

B)  Tüzel kişiliğe sahip olmaları

C)  Sermayelerinin tamamının devlete ait olması

D)  Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmaları

E)  Yasa ile saklı tutulan konular dışında özel hukuka tabi olmaları

·           KİT’lere Genel Muhasebe Kanunu ve Devlet İhale Kanunu uygulanmadığı, ayrıca, saklı tutulan konular dışında Özel Hukuk kuralları ile denetlendiği için Sayıştay denetimi uygulanmamaktadır.

 

26.  İdari yargı, kararlarını kaç gün içinde uygulamayan kamu görevlisi aleyhine tazminat davası açabilir?

A)  10                                            B)  20                                    C)  25                                    D)            30                                          E)  40

 

27.  Aşağıdakilerden hangisi idari yargı alanındaki içtihadı birleştirme kararı       vermeye yetkili yüksek mahkemedir?

A)  Anayasa Mahkemesi           C)  Danıştay                                        E)  Askeri Yargıtay

B)  Sayıştay                                                                                 D)  Yargıtay

·           Danıştay,  idarî yargıdaki en üst mahkemedir. Kararları kesindir.

 

28.  Belediye başkanının görevden alınmasında son ve kesin karar aşağıdaki     mercilerden hangisince verilir?

A)  İç İşleri Bakanlığı                                                 D)  Yargıtay

B)  Bakanlar Kurulu                                                   E)  Danıştay

C)  Cumhurbaşkanı

·           Belediye başkanının başkanlıktan düşürülmesi istemi İç İşleri Bakanı tarafından Danıştay’a yapılır. Danıştay bir ay içinde karara bağlar.

 

29.  Belediye bütçesini inceleyen ve görüş bildiren kuruluş aşağıdakilerden         hangisidir?

A)  Belediye Başkanı                                D)  Belediye Meclisi

B)  Vali                                                                                                         E)  İç İşleri Bakanlığı

C)  Belediye Encümeni

 

30.  1982 Anayasası’na göre yetki genişliği aşağıdakilerden hangisine   tanınmıştır?

A)  İllere                                                                                           D)  İç İşleri Bakanlığına

B)  Mahalli idarelere                                  E)  Belediyelere

C)  Taşra teşkilatına

·           Ülkemizde merkezden yönetim sistemi uygulanmaktadır. Merkezden yönetim sisteminin ortaya çıkaracağı kamu hizmetlerinin taşrada gecikme ile yürütülmesinin sakıncalarına karşı Yetki Genişliği düşünülmüştür. Yetki genişliği, merkezî idarenin, taşra örgütündeki âmirlerine belli konularda merkeze danışmadan, merkez adına karar alabilme imkânı veren yetkidir. Yetki genişliği illerde vali tarafından uygulanır.

 

31.  Merkezi idarenin hiyerarşik en üst amiri kimdir?

A)  Meclis Başkanı                                     D)  Başbakan

B)  Cumhurbaşkanı                                   E)  Bakan

C)  Bakanlar Kurulu

·           Başbakan, bakanların hiyerarşik âmiri değildir).

 

32.  Aşağıdakilerden hangisi merkezden yönetimin sakıncalarından biridir?

A)  Güçlü bir devlet yönetimi sağlar

B)  Hizmetler daha az harcamayla yapılır

C)  Rasyonel biçimde yürütülür

D)  Hizmetler tekdüze biçimde yürütülür

E)  Demokratik ilkelere uygun değildir

 

33.  Türk belediyeciliğinde Büyükşehirleri diğerlerinden ayırt eden yasal               düzenleme hangi yıl yapılmıştır?

A)  1923               B)  1930            C)  1954              D)  1961               E)  1984

·           Turgut Özal’ın Başbakanlığı döneminde yapılmıştır.

 

34.  Aşağıdakilerden hangisi ilçe idare kurulunda yer almaz?

A)  Defterdar                                                                                              D)  Mal Müdürü

B)  Tarım Müdürü                                                       E)  Kaymakam

C)  Milli Eğitim Müdürü

·           Defterdarlık illerde olur. İlçede Mal Müdürlüğü vardır.

 

35.  Yerel yönetimlerin özelliklerinden biri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A)  Kendi bütçelerinin olması

B)  Kendine özgü tüzel kişiliklerinin olması

C)  Halk tarafından doğrudan doğruya seçilmesi

D)  Özerk kuruluş olmaları

E)  Merkezi hiyerarşinin denetimine tâbi olmaları

·           Yerel yönetimler, seçimle iş başına gelen ve yargı yoluyla uzaklaştırılabilen kuruluşlar olduğundan, merkezin hiyerarşik denetiminden söz edilemez. Merkezin, sadece, toplum yararını gözetmek amacıyla vesayet yetkisi vardır.

 

36.  Bir köyde isteğe bağlı işlerin zorunlu hale gelmesine kim karar verir?

A)  Bakanlar Kurulu                                  D)  İç İşleri Bakanı

B)  İhtiyar Heyeti                                                         E)  Vali

C)  Köy Derneği

·           Köyler, 1924 Köy Kanunu ile kurulmuştur.  Salma ve İmece başlıca geliridir. Köy Derneği, köyün isteğe bağlı işlerinin zorunlu hale gelmesini sağlar.

 

37.  Köy muhtarı köyün bazı temel ihtiyaçlarını karşılamak için köy halkının                gelir durumuna göre bir miktar vergi toplayabilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu verginin adıdır?

A)  Haraç                      B)  Kabotaj                           C)  Öşür                D)  Salma                             E)  Emlak

 

38.  Valiliğin hiyerarşik denetimine aşağıdakilerden hangisi tâbi değildir?

A)  Adalet kuruluşları                                 D)  Hukuk İşleri Müdürü

B)  Defterdar                                                                               E)  Kaymakam

C)  Milli Eğitim Müdürü

 

39.  Devlet adına kamu hizmeti imtiyazı verme yetkisi aşağıdakilerden   hangisine aittir?

A)  Başbakan                                                                             D)  İç İşleri Bakanı

B)  Bakanlar Kurulu                                   E)  Vali

C)  Cumhurbaşkanı

 

40.  Türk parasının iç ve dış değerini korumak,  mali piyasaları izlemek ve finanssal sistemde istikrarı sağlamak amacıyla aşağıdaki kuruluşlardan             hangisi oluşturulmuştur?

A)  Devlet Planlama Teşkilatı

B)  Merkez Bankası

C)  Özelleştirme İdaresi

D)  Menkul Kıymetler Borsası

E)  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu

·           Merkez Bankası, 1930’da kurulmuştur. KİT’lerin özelleştirilmeleriyle ilgili çalışmalar 1980’den sonra hızlanmış, konuyla ilgili ilk yasa 1984’te çıkartılmıştır. Menkul Kıymetler Borsası’nın kurulması 1983’te kabul edilen yasayla gerçekleşmiştir. Bankacılık Düzenleme Kurulu’nun oluşturulmasına da 1999’dan itibaren başlanmıştır.

 

41.  2000 yılı istikrar programında ekonomide çarpıklığa neden olarak gösterilen sektör aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Bankacılık                                              C)  Tarım                                              E) İhracatçılar Birliği

B)  Çimento                                                 D)  Tekstil

 

42.  Aşağıdaki devletlerden hangileri 1960 Antlaşması’nda Kıbrıs’ta        Garantör Devlet olarak kabul edilmiştir?

A)  ABD-İngiltere-Türkiye                                                         D)  Rusya-ABD-İngiltere

B)  Türkiye-Yunanistan-İngiltere                             E)   Almanya-ABD-Fransa

C)  Türkiye-Yunanistan-ABD

 

43.  Türkiye 1974’de yaptığı Kıbrıs Barış Harekatı’nı aşağıdakilerden      hangisine dayanarak gerçekleştirmiştir?

A)  Birleşmiş Milletlere üye olmasına

B)  NATO üyesi olmasına

C)  Kıbrıs’ta Garantör Devlet olmasına

D)  Demokratik devlet olmasına

E)  Avrupa Birliği’ne katılmak için müracaat etmiş olmasına

 

44.  Ülkemizde Merkez Bankası kuruluncaya kadar bunun görevini yerine            getiren banka hangisi idi?

A)  Türkiye İş Bankası               D)  Ziraat bankası

B)  Osmanlı Bankası                 E)  İstanbul Bankası

C)  Sanayi Bankası

 

45.  Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi, Türk kültürünün araştırılması ve geliştirilmesi, Türk kültürünün dış etkenlerle farklılaşmasının engellenmesi, Türkçe konuşan devletler ve topluluklar arasında kültürel ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla oluşturulmuştur?

A)  Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi

B)  Karadeniz Ekonomik İşbirliği

C)  Türk Tarih Kurumu

D)  Türk Dil Kurumu

E)  Birleşik Devletler Topluluğu

TÜRKSOY, Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan ve Kırgızistan’ın bir araya gelmesiyle 1993’te kurulmuştur. Yönetimin resmî dili Türkçe olup  merkezi Ankara’dır.

 

46.  Aşağıdaki ülkelerden hangisi Türkiye’nin önderliğinde oluşturulan Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) içinde yer almamıştır?

A)  Ermenistan                           C)  Azerbaycan                                                    E)  Yunanistan

B)   Macaristan                            D)  Rusya Federasyonu

·           KEİ, Türkiye’nin öncülüğüyle İstanbul’da Türkiye, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya Federasyonu , Ukrayna ve Yunanistan’ın katılımı ile 1992’de imzalanan antlaşmayla kurulmuştur.

 

47.  Aşağıda Türkiye’nin bazı uluslar arası kuruluşlara katılış tarihleri    verilmiştir.

Bunlardan hangisi yanlıştır?

A)  Birleşmiş Milletler - 1945

B)  NATO - 1952

C)  Karadeniz Ekonomik İşbirliği - 1991

D)  Avrupa Gümrük Birliği - 1995

E)  Avrupa Birliği – 2004

 

48.  İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra,  Sovyetler Birliği’ne karşı oluşturulan           ittifak aşağıdakilerden hangisidir?

A)  NATO                                                                                                                    D)  OECD

B)  Avrupa Birliği                                                                                        E)  Varşova Paktı

C)   Birleşmiş Milletler Teşkilatı

·           Merkezi Brüksel’de bulunan NATO 1949’da kurulmuş, Türkiye 1952’de üye olmuştur.

 

CEVAP ANAHTARI

25.A  26.D  27.C  28.E  29.C  30.A  31.E  32.E  33.E  34.A  35.E  36.C

37.D  38.A   39.B  40.B  41.A  42.B

43.C  44.B  45.A  46.B  47.E  48.A


Diğer Vatandaşlık Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULARVatandaşlık ile ilgili bölümümüzde yayınlanan içerik yayınlanma tarihinden sonra bazı değişmiş veriler içerebilir.Bundan dolayı kariyerdersleri.com olarak sorumluluk almayız.

Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR