KPSS Vatandaşlık Soruları Test 7

Bu testimizde vatandaşlık deneme çöz, kpss vatandaşlık soruları ve cevapları, kpss vatandaşlık soruları test, kpss vatandaşlık deneme sınavı indir, kpss vatandaşlık test gibi konuları ele alacağız.

ANAYASA, HUKUK, TOPLUMSAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (7) (VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

 

49.I.Meşrûtiyet Dönemi’nde hükümet (Heyet-i Vükela) padişaha karşı sorumlu iken, sonradan, meclise karşı sorumlu duruma gelmiş ve böylece meşrûtî monarşi tam olarak oluşmuştur.

Bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle gerçekleşmiştir?

A) I.Meşrutîyet’in ilanı                                        D) Teşkilat-ı Esasîye

B) 1921 Anayasası                                            E) II.Meşrutîyet’in ilanı

C) Tanzimat Fermanı’nın ilanı

 

50.  Kabûl edilme veya değiştirilmesi yasalarla aynı prosedüre tâbi anayasaya aşağıdaki adlandırmalardan hangisi verilir?

A) Sert anayasa                                         D) Nitelikli anayasa

B) Yumuşak anayasa                               E) Meşrutî monarşi

C) Kazuistik anayasa

 

51.  Ülkemizde yasama ve yürütme organlarının yasamada toplandığı oluşum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tanzimat fermanı                        D) 1924 Anayasası

B) Kanun-i Esasî                              E)  Islahat Fermanı

C) Sened-i İttifak

 

52.  Aşağıdakilerden hangisi anayasanın temel özellikleri arasında         gösterilemez?

A) Cumhurbaşkanı atamayla değil seçimle gelir

B)   Konuları genel hatlarıyla düzenler

C) Yasalar anayasaya aykırı olamaz

D) Devlet ile toplum arasındaki ilişkiyi düzenlemek temel işlevidir

E) En  temel yasadır

 

53.  Aşağıda 1924 Anayasası’na konulan “ilk”ler yer almaktadır.

Bir tanesi 1924 öncesine aittir. O hangisidir?

A) 1928’de “devletin dini İslam'dır” ibaresi anayasadan çıkartılmıştır

B) 1937’de Altı Temel İlke anayasaya girmiştir

C) Kabine Hükümeti sistemi benimsenmiştir

D) Millî egemenlik ilkesi kabûl edilmiştir

E) Çoğunlukçu demokrasi anlayışı benimsenmiştir

 

54.  1921 Anayasası’nda (Teşkilat-ı Esasîye) Meclis Hükümeti sistemi benimsenmiştir. Bunun sebebi nedir?

A) Padişahlık henüz kaldırılmadığı için

B) Halifelik kaldırılmadığı için

C) Yeni devletin yönetim biçimi belirlenmediği için

D) Milletvekilleri yürütmeye ortak olmak istedikleri için

E) Güçler birliği ilkesi benimsendiği için

 

55.  1839, 1856, 1876, 1908, 1921, 1924, 1928, 1937, 1961, 1971, 1982, 1995

Ülkemizde yukarıdaki yılların hangilerinde yeni anayasa kabul edilmiştir?

A) 1876-1908-1934-1961-1982

B) 1876-1921-1928-1961-1982

C) 1876-1908-1921-1961-1982

D) 1876-1921-1924-1961-1982

E) 1876-1924-1937-1961-1982

 

56.  Kadınlara genel seçimlerde seçme-seçilme hakkının verilmesi hangi anayasada yapılan düzenlemeyle gerçekleşmiştir?

A) 1876                         B) 1921                 C) 1924                 D) 1934                 E) 1961

 

57.  Kanûn-ı Esâsî’de, “Hükümet (Heyet-i Vükela) Meclis-i Mebusan’a değil, padişaha karşı sorumludur”  hükmü de yer almaktadır.

Bu madde ile aşağıdaki sonuçlardan hangisine varırız?

A) Padişahın suçlu görülen kişileri sürgüne gönderme yetkisi vardır

B) Millî iradeden söz edemeyiz

C) Meşrûtî Monarşi tam olarak oluşmuştur

D) Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması hızlanmıştır

E) Müslüman olmayanlar da Meclis-i Mebusan’a girmişlerdir

 

58.  Ülkemizde gerçek anlamda meşrûtî monarşi yönetimi ilk ne zaman gerçekleşmiştir?

A) 1856                         B) 1876                 C) 1908                 D) 1921                 E) 1924

 

59.  Ülkemizde hukukun üstünlüğü ilkesi ilk kez ne zaman kabûl edilmiştir?

A) 1808 Sened-i İttifak

B) 1839 Tanzimat Fermanı

C) 1856 Islahat Fermanı

D) 1876 Kanun-i Esasî

E) 1908 II.Meşrûtîyet

 

60.  Anayasa temel kanundur. Yürürlükteki yasalar anayasaya aykırı olamaz.

Buna göre, anayasa için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Anayasa en üstün kanundur

B) Anayasa değiştirilemez

C) Hukuk kurallarının tümüne birden anayasa denilir

D) Anayasaya herkes uymak zorunda değildir

E) Toplumun yaşamını sınırlandıran yasaların tümüne anayasa denilir

 

61.  Aşağıdakilerden hangisi “Yumuşak anayasa” nın tanımıdır?

A) Kuvvetler Birliği ilkesini ön görür

B) Kuvvetler Ayrılığı ilkesini ön görür

C) Değiştirilme veya kabûl edilmesi yasalarla aynı prosedüre sahiptir

D) Değiştirilme veya kabûl edilmesi için  “nitelikli oy” şartı aranır

E)  Millî egemenlik ilkesinin kabûl eder

 

62.  Aşağıdaki anayasalardan hangisinde devlet başkanı yoktur

A)    1876                      B)            1921                      C)            1924                      D)            1961                      E)            1982

 

63.  1921 Anayasası’nda en önemli değişiklik aşağıdakilerin hangisiyle yaşanmıştır?

A) Saltanatın kaldırılmasıyla

B) Halifeliğin kaldırılmasıyla

C) I. İnönü Savaşı’yla

D) Düzenli ordunun kurulmasıyla

E) Cumhuriyet’in ilânıyla

 

64.  1921 Anayasası’nda;

I.    Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir

II.   Kanun yapma ve yürütme gücü TBMM’de toplanır

hükümleri yer almıştır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Kuvvetler Birliği’nin benimsendiğine

B) Devletçilik İlkesi’nin uygulanacağına

C) Milletin yöneticilerini kendisinin seçeceğine

D) Yasaların Meclis tarafından uygulanacağına

E) TBMM’nin yürütme yetkisini Türk halkı adına kullanacağına

 

65.  1946 yılından itibaren çok partili hayata geçilmesi, aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulanmasına başlandığı anlamına gelmektedir?

A) Kuvvetler Birliği                           D) Çoğunlukçuluk

B) Sosyal Hukuk devleti                 E) Lâiklik

C) Çoğulculuk

 

66.  İlk kez 1924 Anayasası’nda çoğunlukçu demokrasi anlayışı benimsenmiştir. Çoğunlukçu demokrasi anlayışının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tek dereceli seçim sisteminin benimsenmesi

B) İki dereceli seçim sisteminin benimsenmesi

C) Oy çokluğu ilkesinin geçerli olması

D) Seçime, birden çok siyâsî partinin eşit koşullarda girmesi

E) Yasama organı tarafından Bakanlar Kurulu’na Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi verilmesi

 

67.  Yasama yetkisinin Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu tarafından bölüşüldüğü anayasamız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kanun-i Esasî

B) 1961 Anayasası

C) Teşkilat-ı Esasîye

D) 1982 Anayasası

E) 1924

 

68.  Türk tarihinde temel hak ve özgürlüklerin en ayrıntılı biçimde düzenlendiği anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1876 Anayasası              C) 1924 Anayasası                  E) 1982 Anayasası

B) 1921 Anayasası              D) 1961 Anayasası

 

69.  Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası’na özgü bir durum değildir?

A) Sosyal Hukuk devleti ilkesi ilk kez bu anayasada yer almıştır

B) Yasaların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi kabul edilerek Anayasa Mahkemesi kurulmuştur

C) Temel hak ve özgürlüklerin en fazla olduğu anayasadır

D) Her sorunu kuralla çözme yöntemini esas alır

E) Bakanlar Kurulu’na Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi ilk kez bu anayasada verilmiştir.

 

70.  Aşağıda, 1961 ve 1982 anayasalarının ortak özellikleri verilmiştir.

Bir tanesi sadece 1982 Anayasası’na özgüdür. O hangisidir?

A)  Askerî müdahale sonrasında hazırlanmışlardır

B)  Sivil ve askerî olmak üzere iki kanat vardır

C)  Halkoyuna sunulmuşlardır

D)   Anayasanın Halk oylaması cumhurbaşkanı seçimiyle birleştirilmiştir

E)  Sivil kanat seçimle değil atamayla gelmiştir

 

71.  Kadınlar, yerel seçimlerde seçme hakkını aşağıdaki yıllardan hangisinde almışlardır?

A) 1926                         B)  1930                              C) 1931                D) 1934                E) 1946

 

72.  1961 Anayasası’na 1971’de müdahale edilerek yargı denetimine kısıtlama getirilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu kısıtlamayı içermektedir?

A) Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulması

B) Bakanlar Kurulu’na kararnâme çıkarma yetkisi verilmesi

C) TRT’nin özerkliğinin kaldırılması

D) Üniversite özerkliğinin azaltılması

E) Ağır Ceza mahkemeleri kurulması

 

CEVAP ANAHTARI

49.E  50.B  51.D  52.A  53.D  54.C  55.D  56.C  57.B  58.C  59.B  60.A

61.C  62.B  63.E  64.B  65.C  66.C  67.B

68.D  69.D  70.D  71.B  72.A


Diğer Vatandaşlık Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULARVatandaşlık ile ilgili bölümümüzde yayınlanan içerik yayınlanma tarihinden sonra bazı değişmiş veriler içerebilir.Bundan dolayı kariyerdersleri.com olarak sorumluluk almayız.

Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR