KPSS Vatandaşlık Soruları Test 8

Bu testimizde vatandaşlık deneme çöz, kpss vatandaşlık soruları ve cevapları, kpss vatandaşlık soruları test, kpss vatandaşlık deneme sınavı indir, kpss vatandaşlık test gibi konuları ele alacağız.

ANAYASA, HUKUK, TOPLUMSAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (8) (VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

 

73.

I.      1924 Anayasası’nda 1928’te yapılan değişiklikle,

II.     1924 Anayasası’nda 1931’te yapılan değişiklikle,

III.    1924 Anayasası’nda 1934’de yapılan değişiklikle,

IV.   1924 Anayasası’nda 1937’da yapılan değişiklikle,

V.    1924 Anayasası’nda 1946’da yapılan değişiklikle.

Yukarıda verilen anayasa değişikliklerinin hangisiyle Çoğulculuk İlkesi uygulanmaya başlanmıştır?

A) I                                 B) II                                        C) III                                       D) IV                                       E) V

 

74.  Değiştirilmesi özel kurallara bağlı anayasa hangi adla nitelendirilir?

A) Yumuşak anayasa

B) Kuralcı anayasa

C) Sert anayasa

D) Çoğulcu anayasa

E) Kazuistik anayasa

 

75.  Değiştirilme veya kabul edilmesi yasalarla aynı prosedüre sahip anayasa nasıl nitelendirilir?

A) Çoğunlukçu anayasa

B) Ayrıntıcı anayasa

C) Devletçi anayasa

D) Yumuşak anayasa

E) Sert anayasa

 

76.  “Oy çokluğu” nun geçerli olduğu ilkeye ne ad verilmektedir?

A) Genel oy

B) Çoğunluk

C) Çoğulculuk

D) Lâiklik

E) Eşitlik

 

77.  Birden çok siyasî partinin eşit koşullar altında seçimlere girmesi hangi ilkeyle ilgilidir?

A) Çoğunluk                                C) Genel oy                                                         E) Çoğulculuk

B) Eşitlik                                       D) Milliyetçilik

 

78.  Kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimini aşağıdakilerden    hangisi yapar?

A) TBMM                                      D) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi

B) Bakanlar Kurulu                    E) Anayasa Mahkemesi

C) Danıştay

 

79.  TBMM’de toplantı yeter sayısı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üye tam sayısının en az üçte biri

B) Üye tam sayısının en az üçte ikisi

C) Üye tam sayısının salt çoğunluğu

D) Üye tam sayısının en az beşte üçü

E) Üye tam sayısının en az beşte biri

 

80.  Cumhurbaşkanı, TBMM’de kabul edilen yasaları, kaç gün içerisinde Resmî Gazete’de yayınlar?

A) 7 gün                                       C) 30 gün                                E) 60 gün

B) 15 gün                                     D) 45 gün

 

81.  Milletvekilliği düşen kişi, işlemin iptali için, Meclis Genel Kurulu kararının alındığı tarihten başlayarak, kaç gün içerisinde, nereye başvurabilir?

A) 7 gün-Yüksek Seçim Kurulu                              D) 15 gün-Anayasa Mahkemesi

B) 7 gün-Anayasa Mahkemesi                               E) 15 gün-Yüksek Seçim Kurulu

C) 7-gün Danıştay

 

82.  Meclis Genel Kurulu tarafından üyeliği düşürülen milletvekilinin, itirazını, aşağıdakilerden hangisi, kaç gün içinde karara bağlar?

A) Yüksek Seçim Kurulu-7 gün                              D) Anayasa Mahkemesi-15 gün

B) Danıştay-15gün                                                    E) Yüksek Seçim Kurulu-15 gün

C) Anayasa Mahkemesi-7gün

 

83.  Cumhurbaşkanının, TBMM tarafından kabul edilen yasanın Resmî   Gazete’de yayınlanmasını uygun bulmaması durumunda, bir daha görüşülmek üzere TBMM’ye iade etme süresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 7 gün                                       C) 30 gün                               E) 60 gün

B) 15 gün                                     D) 45 gün

 

84.  Aşağıdakilerden hangisi, TBMM Başkanlık Divanı içerisinde yer almaz?

A) Kâtip üyeler                                            D) Meclis Başkanı

B) İdare amirleri                                         E) Başkan vekilleri

C) Grup başkanları

 

85.  Cumhurbaşkanı, siyasî ve hukukî sorumsuzdur. Sadece vatana ihanetle suçlanabilir.

Cumhurbaşkanının “vatana ihanet” suçlamasıyla Yüce Divan’a gönderilmesi, aşağıdaki oranların hangisiyle mümkündür?

A) TBMM üye tam sayısının en az beşte birinin teklifi üzerine, üye tam sayısının en az üçte birinin “suçludur” demesi

B) TBMM üye tam sayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye tam sayısının salt çoğunluğunun “suçludur” demesi

C) TBMM üye tam sayısının en az onda birinin teklifi üzerine, üye tam sayısının en az dörtte üçünün “suçludur” demesi

D) TBMM üye tam sayısının en az dörtte üçünün teklifi üzerine, üye tam sayısının en az üçte ikisinin “suçludur” demesi

E) TBMM üye tam sayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye tam sayısının en az dörtte üçünün “suçludur” demesi

 

86.  1982 Anayasası, TBMM dışından da Cumhurbaşkanı seçilmesine imkân vermektedir.

Cumhurbaşkanlığına TBMM üyeleri dışından aday gösterilebilmesi, aşağıdakilerden hangisiyle mümkündür?

A) Meclis Üye tam sayısının en az onda birinin yazılı teklifi

B) Meclis üye tam sayısının en az yirmide birinin yazılı teklifi

C) Meclis üye tam sayısının en az beşte birinin yazılı teklifi

D) Bir siyasî parti grubunun yazılı teklifi

E) Meclis’teki siyasî parti genel başkanlarının yazılı önerisi

 

87.  Anayasa Mahkemesi’ne, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve TBMM İç Tüzüğü’nün veya bunların belirli madde ve hükümlerinin şekil  ve esas bakımından anayasaya aykırılığı iddiasıyla iptal davası açılabilir.

Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açmaya, aşağıdakilerden hangisi yetkili değildir?

A) Cumhurbaşkanı

B) TBMM üye tam sayısının en az onda biri tutarındaki üyeler

C) İktidar partisi Meclis grubu

D) Ana muhalefet partisi Meclis grubu

E) TBMM üye tam sayısının en az beşte biri tutarındaki üyeler

 

88.  Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açma hakkı, iptali istenen kanun, kanun hükmünde kararnamenin veya iç tüzüğün Resmî Gazete’de yayınlanmasından başlayarak kaç gün sonra düşer?

A)     15                                         B) 30                                     C) 45                                     D) 60                                     E) 90

 

89.  Boşalan bir bakanlığa, kaç gün içinde atama yapılması zorunludur?

A) 7                                               B) 15                                     C) 20                                     D) 30                                     E) 45

 

90.  Bakanlar Kurulu’nun güvenoyu alamaması, güvensizlik oyuyla          düşürülmesi veya yeni seçilen TBMM’de Başkanlık Divanı seçiminden sonra Bakanlar Kurulu kaç gün içinde kurulmak zorundadır?

A) 7                                               B) 15                                     C) 30                                     D) 45                                     E) 60

 

91.  Bakanlar Kurulu’nun programı, kuruluşundan itibaren en geç ne kadar süre içinde Başbakan veya bir bakan tarafından TBMM’de okunur ve güvenoyuna başvurulur?

A) 3 gün                        B) 7 gün                                C) 15 gün                             D) Bir ay                 E) 3 ay

 

92.  Bakanlar Kurulu’nun TBMM’den güvenoyu isteminin reddedilmesi, aşağıdaki oranların hangisiyle gerçekleşir?

A) Üye tam sayısının salt çoğunluğu

B) Üye tam sayısının üçte biri

C) Üye tam sayısının beşte biri

D) Üye tam sayısının üçte ikisi

E) Üye tam sayısının beşte üçü

 

93.  Anayasa Mahkemesi, kendisine bir kanunun anayasaya aykırılığı iddiasıyla açılan iptal davasını ne kadar süre içinde sonuçlandırır?

A) 1 ay                           B)   2 ay                 C) 3 ay                   D) 4 ay                   E) 5 ay

 

94.  Anayasa Mahkemesi’nin, bir kanunun iptali için, işin esasına girerek verdiği red kararının Resmî Gazete’de yayınlanmasından sonra kaç yıl geçmedikçe, aynı kanun hükmünün anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunulamaz?

A) 3                                               B) 5                                        C) 10                                     D) 12                                     E) 15

 

95.  TBMM’de genel ve özel af ilanının oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üye tam sayısının en az salt çoğunluğu

B) Üye tam sayısının en az üçte biri

C) Üye tam sayısının en az beşte üçü

D) Üye tam sayısının en az yarısı

E) Üye tam sayısının en az beşte biri

 

96.  Milletvekilinin üyeliğinin düşmesi için, en az kaç üyenin “evet” oyu kullanması zorunludur?

A) Üye tam sayısının salt çoğunluğu

B) Üye tam sayısının üçte biri

C) Üye tam sayısının dörtte üçü

D) Oy birliği

E) Üye tam sayısının beşte üçü

 

CEVAP ANAHTARI

73.E  74.C  75.D  76.B  77.E  78.E  79.A  80.B  81.B  82.D  83.B  84.C

85.E  86.C  87.B  88.D  89.B  90.D   91.B  92.A

93.E  94.C  95.C  96.A


Diğer Vatandaşlık Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULARVatandaşlık ile ilgili bölümümüzde yayınlanan içerik yayınlanma tarihinden sonra bazı değişmiş veriler içerebilir.Bundan dolayı kariyerdersleri.com olarak sorumluluk almayız.

Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR