KPSS Vatandaşlık Soruları Test 9

Bu testimizde vatandaşlık deneme çöz, kpss vatandaşlık soruları ve cevapları, kpss vatandaşlık soruları test, kpss vatandaşlık deneme sınavı indir, kpss vatandaşlık test gibi konuları ele alacağız.

ANAYASA, HUKUK, TOPLUMSAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (9) (VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

 

97.  Ara seçime gidilebilmesi için, genel seçimin üzerinden ne kadar süre geçmelidir?

A) 3 ay                           B) 6 ay                   C) 12 ay                 D) 24 ay                 E)            3 0 ay

 

98.  Genel seçimlere ne kadar süre kala ara seçime gidilemez?

A) 3 ay                           B) 6 ay                   C) 12 ay                 D) 24 ay                 E) 30 ay

 

99.  Paradan sıfır atılmasına aşağıdakilerden hangisi karar verir?

A)  Bakanlar Kurulu                   C)  TBMM                                                             E)  IMF

B)  Cumhurbaşkanı                   D)  Merkez Bankası

 

100.Ara seçim, boşalan üyeliklerin sayısı, üye tam sayısının yüzde kaçını bulduğu zaman yapılabilir?

A) %3                                            B)            %5                                         C)            %7                                         D)            %10                                   E)            %12

 

101.Gerekli şartlar oluştuğu durumda, ara seçimin yapılmasına ne kadar süre içinde karar verilir?

A) 3 ay                           B) 4 ay                   C) 5 ay                   D) 6 ay                                   E)            1 yıl

 

102.  “Bir ilin veya seçim çevresinin, TBMM’de üyesinin kalmaması durumunda, boşalmayı takip eden günden sonraki ilk pazar günü ara seçim yapılır.”

Yukarıdaki boşluk, aşağıdakilerden hangisiyle dolacaktır?

A) 15                                             B) 30                                     C) 45                                     D) 60                                     E) 90

 

103.Gensoru önergesi, bir siyasî parti grubu adına veya en az 20 milletvekilinin imzasıyla verilebilir.

Bakanlar Kurulu’nun veya bir bakanın düşürülebilmesi, üye tam sayısının en az kaçının güvensizlik oyu vermesiyle gerçekleşir?   (Oylamada yalnız güvensizlik oyları sayılır).

A) Üye tam sayısının en az üçte biri

B) Üye tam sayısının en az beşte biri

C) Oy birliği

D) Üye tam sayısının salt çoğunluğu

E) Yukarıdakilerden hiçbiri

 

104.Meclis Soruşturması, Başbakan, bakanlar veya Bakanlar Kurulu hakkında, TBMM üye tam sayısının en az onda birinin vereceği önerge ile istenebilir. Meclis. Bu istemi en geç bir ay içinde görüşür ve gizli oyla karara ağlar. Soruşturma açılmasına karar verilmesi durumunda, kurulacak 15 kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu 2 ay içinde Meclis’e   sunar. Soruşturmanın bu süre içinde bitirilememesi halinde, komisyona 2 aylık yeni ve kesin süre verilir. Bu süre içinde raporun TBMM Başkanlığı’na teslimi zorunludur. Rapor, Başkanlığa verildiği tarihten itibaren 10 gün içinde üyelere dağıtılır. Dağıtımından itibaren 10 gün içinde görüşülür ve gerekli görüldüğü takdirde ilgilinin Yüce Divan’a sevkine karar verilir.

Yüce Divan’a sevk kararı, TBMM üye tam sayısının en az hangi oranı ile gerçekleşir?

A) Üye tam sayısının üçte biri

B) Üye tam sayısının salt çoğunluğu

C) Üye tam sayısının üçte ikisi

D) Üye tam sayısının beşte üçü

E) Üye tam sayısının dörtte üçü

 

105. TBMM Başkanlık Divanı için, bir yasama döneminde kaç seçim yapılabilir?

A)    1                                             B) 2                                       C) 3                                        D) 4                                       E)            Hiçbiri

 

106.TBMM, bir yasama yılında en çok ne kadar tatil yapabilir?

A)    15 gün                   B)            1 ay                        C) 45 gün                              D)            2 ay                        E)            3 ay

 

107.Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü hal veya sıkıyönetimi ne kadar süreliğine ilan edebilir?

A)    3 ay                        B)            4 ay                        C)            6 ay                        D)            1 yıl                        E)            2 yıl

 

108.TBMM’de anayasa değişikliğine ilişkin kanun, aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşir?

A) Üye tam sayısının en az üçte birinin yazılı teklifi üzerine, üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu

B) Üye tam sayısının en az beşte birinin yazılı teklifi üzerine, üye tam sayısının salt çoğunluğu

C) Üye tam sayısının en az onda birinin yazılı teklifi üzerine, üye tam sayısının üçte biri

D) Üye tam sayısının salt çoğunluğunun yazılı teklifi üzerine, Üye tam sayısının dörtte üçü

E) Üye tam sayısının yarısının teklifi üzerine, üye tam sayısının salt çoğunluğu

 

109.Tüzük çıkarma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A)  TBMM                                     C)  Cumhurbaşkanı                                          E)  Başbakan

B)  Bakanlar Kurulu                   D)  Kamu  tüzel  kişileri

 

110.1982 Anayasası’na göre TBMM seçimleri kaç yılda bir yapılır?

A)    3                                            B)            4                                             C)            5                                             D)            6                                         E)            7

 

111.1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi değiştirilemeyecek hükümlerden biri  değildir?

A)    Resmi dilin Türkçe olması

B)    Devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu

C)    Milli marş

D)    Devletin adı

E)     Başkentin Ankara olması

 

112.1982 Anayasası’na  göre Cumhurbaşkanı  aşağıdaki   kanunlardan hangisini Meclise geri gönderme yetkisine sahip değildir?

A)    Ceza Kanunu

B)    Bütçe Kanunu

C)    Af Kanunu

D)    Anayasa değişikliğine ilişkin kanun

E)     İş Kanunu

 

113.1982 Anayasası’na  göre  olağanüstü hal ilan etme yetkisi kime aittir?

A)    İç İşleri Bakanlığı

B)    TBMM

C)    Milli Güvenlik Kurulu

D)    İç İşleri Bakanının görüşü alınarak Bakanlar Kurulu

E)    Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu

 

114.Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine TBMM olağanüstü hal uygulamasını her defasında ne kadar süre daha uzatabilir?

A)    2 ay                                        B)  4 ay                  C)  6 ay                                  D)  1 yıl                  E) 2 yıl

 

115.Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi ilk hangi yıl verilmiştir?

A)    1921                      B) 1924                 C) 1961                 D) 1971                 E) 1982

 

116.

I.      1921 Anayasası’nda, 1924’de yapılan değişiklikle,

II.     1924 Anayasası’nda, 1928’de yapılan değişiklikle,

III.    1924 Anayasası’nda, 1946’da yapılan değişiklikle,

IV.   1924 Anayasası’nda, 1937’de yapılan değişiklikle,

V.    1961 Anayasası’nın kabul edilmesiyle

Yukarıda  verilen  anayasa  değişikliklerinin hangisiyle laiklik ilkesi anayasada yer almaya başlamıştır?

A) I                                 B) II                                        C) III                                       D) IV                                       E) V

 

117.Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde zaman  zaman  gündeme  gelen  azınlık hükümeti şeklinin özelliğidir?

A)    Meclis çoğunluğuna sahip olmayan bir hükümetin meclisten güvenoyu alması

B)    Birden fazla partinin hükümette yer alması

C)    Hükümette tek bir partinin üyelerinin bulunması

D)    Meclisteki bütün   partilerin üyelerinin hükümette yer alması

E)    Hükümet üyelerinin tek  tek meclis tarafından seçilmesi

 

118.Ülkemizde uygulanmakta olan hükümet modeli kabine sistemidir.

Bu sisteme aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonunda geçilmiştir?

A) TBMM’nin açılması

B) Cumhuriyetin ilanı

C) Saltanatın kaldırılması

D) Çok partili hayata geçilmesi

E) Kanun-i  Esasî’nin ilan edilmesi

 

119.“Yürürlükteki kanunlar Anayasaya aykırı olamaz” ilkesi, Anayasanın hangi özelliği ile ilgilidir?

A) En üstün kanun olmasıyla

B) Toplum tarafından benimsenmiş olmasıyla

C) Devlet eliyle oluşturulmuş olmasıyla

D) Millî olmasıyla

E) Herkesi bağlayıcı olmasıyla

 

120.1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi seçimlerde oy kullanma  hakkına sahiptir?

A) Hükümlüler                                                                                    D) Tutuklular

B)    Askeri öğrenciler                                                               E)  Er  ve erbaşlar

C) 18  yaşından küçükler

 

CEVAP ANAHTARI

97.E  98.C  99.C  100.B  101.A  102.E  103.D  104.B  105.B  106.E  107.C  108.A

109.B  110.C  111.D  112.B  113.E  114.B  115.D

116.D  117.A  118.B  119.A  120.D


Diğer Vatandaşlık Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULARVatandaşlık ile ilgili bölümümüzde yayınlanan içerik yayınlanma tarihinden sonra bazı değişmiş veriler içerebilir.Bundan dolayı kariyerdersleri.com olarak sorumluluk almayız.

Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR