Vatandaşlık ile ilgili Test soruları

Bu testimizde vatandaşlık deneme çöz, kpss vatandaşlık soruları ve cevapları, kpss vatandaşlık soruları test, kpss vatandaşlık deneme sınavı indir, kpss vatandaşlık test gibi konuları ele alacağız.

ANAYASA, HUKUK, TOPLUMSAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1) (VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

 

1.    Aşağıdakilerden hangisi Hukuk Devleti İlkesi’nin gereklerinden biri sayılamaz?

A)  Temel hak ve özgürlüklerin güvenceye alınması

B)  Yargı bağımsızlığının sağlanması

C)  Anayasal üstünlüğün sağlanması

D)  İdarenin yargısal denetiminin sağlanması

E)  Meclis üstünlüğünün sağlanması

 

2.    Aşağıdakilerden hangisi İdare Hukuku’nun özelliklerinden biri değildir?

A)  Genç bir hukuk dalıdır

B)  Tedvin edilmemiş bir hukuk dalıdır

C)  İçtihatlara dayanan bir hukuk dalıdır

D)  Kamu yararı düşüncesi hakimdir

E)  Uyuşmazlık adli yargıda çözümlenir

·           Tedvin: Düzenleme, derleme.

 

3.    Aşağıdakilerden hangisi İdarenin Bütünlüğü İlkesi’ni sağlamaya yönelik bir anayasal kurumdur?

A)  İdari işlemlerin yargı denetimine tâbi olması

B)  İdari vesayet

C)  Yerel yönetimler

D)  Kamu tüzel kişiliği

E)  Yerinden yönetim

·           1982 Anayasası’nda “İdare,  kuruluş ve görevleri ile bir bütündür ve kanunla düzenlenir” hükmü yer almış, bunun da, vesayet denetimi ile sağlanacağı hükme bağlanmıştır.

 

4.    Aşağıdakilerden hangisi hukukun yazılı kaynakları arasında yer almaz?

A)   Yasalar                                                                 D)  Kanun Hükmünde Kararnameler

B)   Tüzükler                                                                E)  İçtihatlar

C)   Yönetmelikler

·           İçtihat,  hukukun yazılı değil,  yardımcı kaynağıdır. Bir hukukî sorun karşısında,  mahkeme veya hukuk bilginlerinin görüşü demektir.

 

5.    Aşağıdakilerden hangisi Kamu Hukuku alanına  girmez?

A)   Vergi Hukuku                          D)   Medeni Hukuk

B)   Anayasa Hukuku           E)   Devletler Genel Hukuku

C)   Ceza Hukuku

·           Medeni Hukuk Özel Hukuk kapsamındadır.

 

6.    Aşağıdakilerden hangisi özel haklardan biridir?

A)   Dilekçe hakkı                        D)   Seçme hakkı

B)   Konut hakkı                                          E)   Alacak hakkı

C)   Vatan hizmeti hakkı

·           Dilekçe-Seçme-Vatan Hizmeti hakları, Kamu Hakları’nın Siyasî Haklar bölümü içerisinde yer alır. Konut Hakkı, Sosyal ve Ekonomik Haklar başlığı altında düzenlenmiştir. Bunlar Kamu haklarındandır. Alacak Hakkı, bireyin başka bireylerle ilişkisini içerdiği için Özel Hukuk’un alanına girer.

 

7.    Kişi, aile, borç ve eşya hukukuyla ilgili ilişkileri düzenleyen hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Özel hukuk                                            C)  Anayasa hukuku                     E)  Medeni hukuk

B)  Kamu hukuku                       D)  Devletler hukuku

·           Medenî Hukuk’un Başlangıç Bölümü’nde, Kişi, Aile, Miras ve Eşya Hukuku’nu içerdiği belirtilir. Geniş anlamıyla Borçlar Hukuku’nu da kapsar.

 

8.    Aşağıdakilerden hangisi özel hakların bir türü olan mutlak haklara örnek      verilebilir?

A)  Mülkiyet Hakkı                       D)  Kira hakkı

B)  Alacak Hakkı                                         E)  Sözleşme Yapma Hakkı

C)  Temsil Hakkı

·           Mutlak haklar herkese karşı ileri sürülebilir. Nispî haklar, sadece ilgilisine karşı ileri sürülebilir. Mülkiyet Hakkı,  herkese karşı ileri sürülebilen bir hak olduğu için,  mutlak haklar içinde yer alır.

 

9.    Aşağıdakilerden hangisi siyasî kamu hakları içinde yer alır?

A)  Konut Hakkı                           D)  Seyahat etme özgürlüğü

B)  Sağlık Hakkı                          E)  Dilekçe Hakkı

C)  Çalışma Hakkı

·           Konut, Sağlık ve Çalışma haklarını Sosyal ve Ekonomik Haklar içerisinde yer alır. Seçme-seçilme, Vatandaşlık, Vatan Hizmeti, Memur Olma ve Dilekçe hakları Siyasi Kamu Hakkı olarak kabûl edilmiştir.

 

10.  Medeni Hukuk ile Özel Hukuk terimlerinin eş anlamlı terimlermiş gibi             kullanılması Medeni Hukuk’un aşağıdaki hangi özelliğinin bir sonucudur?

A)  Özel Hukuk’un tek dalı olmasının

B)  Özel Hukuk’un en belirgin dalı olmasının

C)  Özel Hukuk’un en geniş ve en önemli dalı olmasının

D)  Özel Hukuk’un bizzat kendisini ifade etmesinin

E)  Sadece özel kişileri ilgilendirmesinin

 

11.  Aşağıdakilerden hangisi Özel Hukuk alanına giren hukuk dallarından biri      değildir?

A)  Medeni Hukuk                                                                      D)  Ticaret Hukuku

B)  Devletler Özel Hukuku                                        E)   İş ve Soysal Güvenlik Hukuku

C)  Borçlar Hukuku

·           İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Kamu Hukuku’nun bir dalıdır.

 

12.  Aşağıdakilerden hangisi Özel Hukuk un bir alt dalı olan Medeni Hukuk’un      düzenlemiş olduğu hukuk dallarından biri değildir?

A)  Şahsın Hukuku                                    D)  Eşya Hukuku

B)  Miras Hukuku                      E)  Ticaret Hukuku

C)  Aile Hukuku

·           Ticaret Hukuku,  Medeni Hukuk gibi Özel Hukuk’un bir alt dalıdır. Medeni Hukuk’un alt dalı değildir. Medeni Hukuk’un alt dalları, Şahsın Hukuku, Aile Hukuku, Eşya Hukuku, Miras Hukuku ve Borçlar Hukuku’dur.

 

13.  Bakanlar Kurulunun çalışma biçimlerine ait özellikler arasında         sayılamayacak husus aşağıdakilerin hangisinde yer almamıştır?

A)  Bakanlar Kurulu’nun oy çokluğu ile karar alabilmesi

B)  Bakanlar Kurulu kararları için oy birliğinin gerekli olması

C)  Bakanlar Kurulu’nun sıkça başvurduğu yöntemlerden birinin elden imza yolu olması

D)  Bakanlar Kurulu’nun çalışma usullerinin bir iç tüzükle düzenlenmemiş olması

E)  Bakanlar Kurulu’nun, Başbakan ve gerekli görülen hallerde Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanması

·           Bakanlar Kurulu’nda kararlar oy birliği ile alınır. Bütün üyelerin karara katılmaları gereklidir. Çoğunlukla karar alma yolu yoktur.

 

14.  Kamulaştırmada bedel davasına aşağıdaki mahkemelerden hangisi bakar?

A)  Ceza Mahkemesi                                                                D)  İdare Mahkemesi

B)  Sulh Mahkemesi                                                                 E)  Danıştay

C)  Asliye Hukuk Mahkemesi

 

15.  Aşağıdakilerden hangisi  “Genel Uygunluk Bildirimi”  vermeye yetkilidir?

A)   Maliye Bakanlığı                      D)   Defterdarlık

B)   Bakanlar Kurulu                                  E)   Danıştay

C) Sayıştay

·           Sayıştay, Genel Uygunluk Bildirimi’ni, ait olduğu Kesin Hesap Kanunu tasarısının verilmesinden başlayarak en geç 75 gün içinde TBMM’ye sunmak zorundadır.

 

16.  Aşağıdaki Sayıştay işlemlerinden hangisi, Sayıştay denetimi kapsamındaki kurumların bağışlarını denetleyen bir işlemdir?

A)  Vize                                                                                                            D)  Uygunluk bildirimi

B)  Tescil                                                                                                        E)  Sayıştay ilamı

C)  Verile emrine bağlanma

·           Sayıştay, genel ve katma bütçeli kurumların harcamaya ilişkin yaptıkları sözleşmeleri bütçe ve yasalara uygunluk açısından denetler. Tescil işlemi ile sözleşmelerin uygunluğunu saptar ve uygulanmasına onay verir.

 

17.  Danıştay, İdare ve Vergi mahkemeleri aşağıdaki hallerin hangisinde dava     dilekçesinin reddine karar verirler?

A)   Davanın hasım gösterilmeden açılması halinde

B)   Davanın yanlış hasım gösterilerek açılması halinde

C)   İdari yargının görevli olduğu konularda görevli veya yetkili olmayan mahkemede davanın açılması halinde

D)  Dava dilekçesinde, işlemin tebliğ yazılı bildirim tarihinin gösterilmemesi halinde

E)   Zorunlu idari başvuru yoluna gidilmeden doğrudan dava açılması halinde

 

18.  Aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin il ve ilçe düzeyinde örgütlenmesi           yoktur?

A)  İç İşleri Bakanlığı                                                 D)  Sağlık Bakanlığı

B)  Devlet Bakanlığı                                                   E)  Milli Eğitim Bakanlığı

C)  Orman Bakanlığı

 

19.  Aşağıdakilerden hangisi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre            kamu kuruluşlarında çalıştırılacak kamu görevlisi kapsamı içinde             sayılabilecek kategorilerden biri değildir?

A)  Devlet memuru                                    D)  Danışman

B)  İşçi                                                                                                         E)  Geçici personel

C)  Sözleşmeli personel

·           Devlet Memurları Kanunu’nda kamu görevlisi olarak dört unsur sayılmıştır:  Memurlar, sözleşmeli personel, geçici görevliler ve işçiler.

 

20.  2004 yılında yapılan değişiklikle, aşağıdakilerden hangisi, Anayasa’da düzenlenen yargı kurumları arasından çıkarılmıştır?

A)    Askeri Yüksek İdare mahkemesi    D)            Yargıtay

B)    Sayıştay                                                                                                                                   E)       Devlet Güvenlik Mahkemesi

C)    Danıştay

 

21.  Aşağıdakilerden hangisi yargı denetiminin dışında bırakılan idarî     işlemlerden biri değildir?

A)  Yüksek Seçim Kurulu kararları

B)  Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı idarî işlemler

C)  Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararları

D)  Askeri personel hakkında disiplin cezaları

E)  Belediye başkanlarının yaptığı işlemler

 

22.  Bakanların idarî görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?

A)  Açık bulunan bir bakanlığa vekâlet etmek

B)  Bakanlığı temsil etmek

C)  Bakanlık adına yönetmelik yapmak

D)  Bakanlık adına harcamalar yapmak

E)   Bakanlığın hükümet ile ilişkilerini sağlamak

·           Bakanlar, bakanlığı olanlar ve devlet bakanları şeklinde ikiye ayrılır. Bakanlığı olan bakanların ana görevi kamu hizmeti yürütmektir. Devlet bakanlarının görevi ise, esas olarak siyasîdir. Açık bulunan bir bakanlığa vekâlet etmek kamu hizmeti görmek anlamında bir idarî görev değil, daha çok Devlet bakanlarının üstlendiği siyasî görevdir. Bu vekâlet 15 günü geçemez.

 

23.  Anayasamıza göre genel ve yerel seçimlerde adayların tespitine ve                yeterliliğine aşağıdakilerden hangisi karar vermektedir?

A)  Adalet Bakanlığı                                                                                                                 D)  Yargıtay

B)  Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu                                E)  Danıştay

C)  Yüksek Seçim Kurulu

·           Yüksek Seçim Kurulu’dur. Kararları kesindir, itiraz edilemez.  7 asıl 4 yedek üyeden oluşur (üyeleri Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından seçilir).

 

24.  Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu’nun daimi üyesi değildir?

A)  İç İşleri Bakanı                                      C)  Başbakan                      E)  Sağlık Bakanı

B)  Dış İşleri Bakanı                                  D)  Cumhurbaşkanı

·           MGK, Cumhurbaşkanının başkanlığında, Başbakan, Başbakan yardımcıları, Genel Kurmay Başkanı, Milli Savunma, İç İşleri, Dış İşleri, Adalet bakanları, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri komutanları ve Jandarma Genel Komutanı ile toplanır. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri de toplantıya katılır, fakat oy hakkı yoktur. Cumhurbaşkanının bulunmadığı zamanlarda kurula Başbakan başkanlık yapar.

 

CEVAP ANAHTARI

1.E    2.E    3.B  4.E  5.D  6.E  7.E  8.A  9.E  10.C  11.E  12.E

13.A  14.C  15.C  16.B  17.A  18.B  19.D  20.E  21.E  22.A  23.C  24.E


Diğer Vatandaşlık Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULARVatandaşlık ile ilgili bölümümüzde yayınlanan içerik yayınlanma tarihinden sonra bazı değişmiş veriler içerebilir.Bundan dolayı kariyerdersleri.com olarak sorumluluk almayız.

Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR